آرشیف

2015-8-31

سجاد ساحل

دعوتنامه اشتراک در جلسه رسانه هــــــا در مرکز ولایت غور

به عموم دست اندرکاران رسانه ها در ولایت غور، رسانیده می شود اینکه؛
جلسۀ ربعوار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان-دفتر ولایتی غوربا نمایندگان رسانه ها، اعم از رسانه های صوتی،   تصویری، چاپی و انترنیتی، به روز سه شنبه 10 سنبله 1394  ساعت 1 بعد از ظهر، در دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان   برگزار میگردد. لذا ازتمام دست اندرکاران رسانه ها در ولایت غور ، دعوت به عمل می آید، تا در این جلسه شرکت نموده  و این جلسه را با حضور و نظریات نیک تان، پربارتر نمایید.

اجندای جلسه قرار ذیل است:

    1    نقش و تأثیر گزاری رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی در تعمیم حقوق بشر؛

    2    وضعیت آ   زادی بیان در ولایت غور مشکلات و چالش ها؛

    3    پیشنهادات دست اندرکانران رسانه ها در مورد بهبود وضعیت رسانه ها و آزادی بیان؛

    4    فیصله نامه دست اندرکاران رسانه ها در مورد بهبود وضعیت رسانه ها در ولایت غور.

 آدرس : سرک میدان هوایی، دفتر ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

با احترام دفتر ولایتی غور

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان