آرشیف

2020-10-18

محمد اسحاق ثنا

دشمن مکاره

 

به اقتفای سروده ای دانشمند گرامی شاعر ذوالسانین داکتر آثم:

میهن زیبای من آن مجد دورانت چه شد؟
شوکت پارینه و آن عظمت و شانت چه شد؟

محو میکرد دشمن مکاره در میدان رزم
پهلوانان، قهرمانان، رادمردانت چه شد؟

باغ و بوستانت همه از برگ و بار افتاده است
دشت و دامانت چنان خشکیده دهقانت چه شد؟

خار چشم دشمنان آن منبع سرمایه ات
لاجورد و یاقوت و لعل بدخشانت چه شد؟

می رسید آواز نی از گوشه های دور دست
می نواخت از جان و دل در دشت چوپانت چه شد؟

بی غمی بود و محبت بود و رسم دوستی
این همه آرامی و آسوده دورانت چه شد؟

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۱۶ اکتوبر ۲۰۲۰