آرشیف

2014-12-3

سراج الدین سراج

دشمن رنگم

 
     زاوضـاع پـرآشـوب وطـن هـر لحـظـه دلـــتـنـگـم               گهی با خویش و گه با دوستان خویـش در جـنـگم      
ز ادباری که روی آورده از بـهـر دیــار مـــن                 ربـوده گـوهـر مقــصـودرا دیـری اسـت از چنگم
گهی بغض جدای سینه ام را تــنـگ مــیــسـازد                  ز فـریــاد نـفــس گــه از ومـی افــتــد بـه آهــنـگــم
چرا با جـای آبـادی نـمـودیــم خــانــه ویــرانــی                 چرا با دوشمن خود دوست و با اهل وطن جنگیـم
شکم را بـهـر چه سـازم مــهــار دال و چـپاتـی                  غـلامی را ز چـه تـرجــیـح دهـم بـا بـخـت اورنگـم
نـمـیـخـواهم تضاد ازبک و تاجـک وافـغـان را                  خــلاف مقـتـضـی یــی طـالــب و مـلای الـدنـگـم
برایم لحجه ترک و هزاره سخت شیرین است                   نـمـیخـواهــم تـفـوقـهـای قـومـی ، دشـمـن رنـگــم
بیا ای هموطن تا صادقانه متحد گردیم
که باشد شیشه قلب اجانب بشکند سنگم
 
ماه اپریل 2000 میلادی