X

آرشیف

دشمن دانا بــــه از نادان دوست

علاقمندان جهان سیاست وتحولات  اوضاع پیچیدۀ سیاسی واجتماعی افغانستان تلاش می ورزند تا با مطالعه نوشته ها وتحلیل های نویسندگان ودانشمندان راهی را برای بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان دریابند.اما شور بختانه درین میان به نوشته هایمضحک وزهر آگین یکعده کاباره گرد های بازار های سرخ چراغ اروپا بر میخورند که مسائل افغانستان را از سوراخ سوزن وکانال نژاد وقومیت به بر رسی نشسته با دیده درائی وهرزه سرائی خودرا مدافع وحامی خط راد مردان تاریخ افغانستان جا می زنند و با بی عفتی تمام شخصیت ها ونخبگان کشور را به جرح وتعدیل می نشینند که نهایت قابل شگفت است.

درین نوشته به مقالۀ اشاره میکنم که منسوب به یک دل ماچ  یله گرد وبی خاصیت وبی خبر از واقعیت های افغانستان بنام خانم فرشته حضرتی است که با سم پاشی وتفرقه اندازی از آرمان های ملت وارزشهای مقاومت دفاع نموده حضور استاد ربانی را در شورای مشورتی صلح کابل خیانت به آرمان های ملت وشهید احمد شاه مسعود دانسته..یاوه سرائی های این دوست نادان شهید مسعود در سایت انتر نتی کابل پرس زیر عنوان.(استاد ربانی در شورای دولتی کرزی) با این پرو گراف خاتمه یافته است.

 

(اکنون که استاد ربانی این گناه عظیم ونابخشودنی را درحق مردم افغانستان ودرحق آرمانهای شهدای مقاومت مردم افغانستان مرتکب شده است، برای جبران این گناه بزرگ، درقدم اول باید بر مزار شهید احمدشاه مسعود برود از پیشگاه روح بزرگ آن قامت بلند تاریخ افغانستان سجده پشیمانی به جا آورد و اضافه بر آن ازپیشگاه تمام مردم افغانستان و خانواده های شهدای جهاد ومقاومت مردم افغانستان طلب عفو نماید. اکنون که استاد ربانی درسالهای پایان عمر شریفش قرار دارد، خیلی بهتر ومناسب تراست که به جای سهیم شدن درجنایات دشمنان مردم افغانستان و به جای شکستن عظمت جبهه مقاومت، درکنج کدام مسجد سر برسجاده عبادت بگذارد وبا ذکر عبادت خداوند نفس های راحت بکشد تاهم خود راحت باشد و هم مردم افغانستان ازشر بازیهای خیانت بار آن احساس آرامش نماید)

گرچه میدانم این خانم به حد کافی بیسواد است ونوشته های آنرا یک اجیر دیگر مینویسد باز هم که ایشان بزعم خویش افتخارنویسندگی وتحلیل را دارند باید به پرسش های ذیل پاسخ بدهند.

1* آیا شرکت در جلسات ومحافلیکه زیر عنوان ختم خشونت ،اتحاد وصلح در افغانستان دائر میشود گناه است.؟ اگر چنین است چرا شما محفلی را زیر عنوان کاروان صلح در هالند دائر نمودید واز پول های جاسوسی به مردم تکت خریداری کردید؟وهم درین محفل کدام اجندای ملی را مطرح ساختید جزء تر تیب یک مقالۀ که شایستگی قرائت در مجلس رانیز نداشت. وحال بفر مائید مجلس شما چه نتیجه داشت که از دیگران انتظار دارید.؟

2* شما اشتراک استاد ربانی را در شورای مشورتی صلح خیانت به آرمانهای شهید مسعود میدانید.اول لطف نموده چند ماده از آرمانهای مسعود را واضح بنویسید که او هم مانند شما تاجیک پرست وپشتون ستیز بود ویا اینکه شما کمر را به بد نامی آن بسته اید؟ ایا میدانید تعریف وشناخت شما از آرمانهای مسعود همسو وهم آهنگ با بر داشتهای دشمنان مسعود است. اگر نمیدانید بدانید واگر دانسته به شایعه پراگنی دست زده اید دشمن سر سخت مسعود وخط آن میباشید..جالب اینکه شما مقاله خود را در سایت کابل پرس نشر کردید مگر مقالاتیکه در کابل پرس در باره مسعود وآرمانهای آن نوشته شده نخوانده اید؟دیگر هیچ سایتی نبود که شما زهر خودرا علیه مسعود وربانی می ریختیتد.؟

3* آیا کسانیکه در جرگه ها وشورای های  بزرگ شرکت نمیکنند آرمان دارند؟ اگر آرمانی باشند شرکت شان در محافل بزرگ وسر تاسری ولو مخالف هم باشد چه نقصی دارد؟اگر کسی جرأت اظهار آرمان خودرا در جمع مردم نداشته باشد بهتر است بی آرمان باشد. مگر شما بیاد ندارید که شهید مسعود خودش بخاطر صلح تا میدان شهر به استقبال طالبان رفت؟.مگر این رفتن چه عیبی داشت وخیانت به آرمان چه کسی بود؟

4– از نظر شما اشتراک استاد ربانی من حیث نماد سیاسی قوم تاجیک درین محفل خیلی تأسف انگیز عنوان شده.میشود از شما پرسید که استاد ربانی چه وقت ادعا کرده که نماینده تاجیک هاست؟ یقینا شما درین قضاوت خود لقب بخشی کرده ایدوهمینکه شما با این عفت وشرافت وخوش نامی نماد تاجیک ها هستید برای هفت پشت تاجیک ها کافیست.نمیخواهد استاد ربانی نماینده تاجیک ها باشد.

5– شما نام خدا در حلقات استخباراتی هم نقش دارید ویا افتراء کرده اید که استاد ربانی یک ملیون دالر از کرزی گرفته تا دیگران را نیز به این جلسه جذب نماید.واو ازنام قوم شما استفاده کرده ورنه کسی به او این بهاء را نمیداد.؟.این حدس وگمان شمااز تر شحات خبث باطنی تان ریشه گرفته است.برای تحقق أهداف حامد کرزی حضور هزار نفر هم کافی بود نیاز به رشوت دادن نداشت.

6– خانم حضرتی پا فراتر گذاشته اید خوب وبد استاد ربانی را اینطور به قضاوت نشسته اید که ایشان کار های خوبی نیز انجام داده اند ،مانند تشکیل جبهه ملی واما اشتراک شان در شورای مشورتی دولتی خیانت بزرگی به آرمانهای شهید مسعود است.په!.اول از شما می پرسم بین شما وآرمانهای شهید مسعود چه ارتباطی هست؟.اگر شخصیت های چون شما حامی آرمانهای مسعود باشد بدا بحال آن آرمانها.چرا همه شما به دروغ استخوانهای شهید مسعود را به بوجی انداخته اید ودر هر بازار بفروش می رسانید تا صاحب لقمۀ نان شوید؟ اگر مسعود داعیه قوم پرستی میداشت هر گز به این نام نمی رسید.صد ها تن بنام قوم ومرید در کابل از نام مسعود نان میخورد وده ها تن دیگر در اروپا استخوانها وآبروی وی را به تجارت ومعامله نشسته اند.

7- این نویسندۀ نا آگاه وبی خبر از حقایق افغانستان مینویسد .اگر استاد ربانی من حیث فرد درین شورای شرکت میکرد عیبی نداشت واما اینکه به نمایندگی از یک ملت (تاجیک) ویا جریان سیاسی(جبهه ملی) شرکت کرده گناه هست نا بخشودنی….. ای خانم هرزه سرا استاد ربانی نمایندۀ یک قوم نیست!. استاد ربانی رهبر حزبی هست بنام جمعیت اسلامی که در بین پشتونها، تاجیک ها ،ازبک ها، بلوچ ها وهمه ملیت های افغانستان نفوذ دارد وتشکل های چون جبهه ملی ونهاد تغییر وامید در جیب چپ آن میباشد.

8-* از شما می پرسم! شما در مورد  مارشال فهیم من حیث معاون شهید مسعود که به حامد کرزی پیوسته چه قضاوتی دارید؟.ومقاله چند هفته قبل شما درین مورد از کدام محتوا بر خورداربود؟.ویا اینکه برادر شهید مسعود سالها معاونیت اول حامد کرزی را داشت وشما با دو دست تضرع بخاطر پر برکت ساختن محفل کاروان صلح خود آنرا دعوت کردید که نیامد….چرا آنرا بباد انتقاد نگرفتید که حال استاد ربانی را بازیچه فکر میکنید.؟توبالای دست کسانی آب میریزی که از همنیشینی با استاد ربانی به بزرگی رسیده اند.

این را بدانید که شهید احمد شاه مسعود یکی از فرماندهان استاد ربانی بوده وأهداف وآرمانهای آن از هدایات استاد رنگ میگرفت.نه از شعار های نژاد پرستانه شما…به همین تر تیب جبهه ملی وجبهه تغییر صلح وامید همه جزء از فعالیت های سیاسی استاد ربانی است.منهای استاد ربانی با شعار های شما میخ بر تابوت آنها کوبیده میشود…استادد ربانی جزئ این حرکت ها نیست این حرکت ها جزء از فعالیت های سیاسی آن پنداشته میشود.

9– استاد عطا محمد نور وداکتر عبدالله دو شخصیتی هستند که در پر تو هدایات استاد ربانی حر کت میکنند .اگر چنین نیست آنها نسبت به تو هزار ها کیلومتر به شهید مسعود نزدیک تر اند آنها حق دارند بگویند استادد ربانی به آرمان مسعود خیانت کرده بعدازین راه شان از راه استاد ربانی جداست. گرچه در باره خودت مردم های چیز های زیاد نوشته اندولازم نبود چیز یبنویسم واما من حیث عضو جمعیت اسلامی برایت توصیه میکنم که تو نه عضو جمعیت هستی- نه از خانوادۀ شهدای جهاد ونه در خط شهید مسعود قرار داری! اگر تو به دفاع از خط مسعود ادامه بدهی تومار حیات سیاسی وافتخارات جهادی اش را بسته ای ودیگر خاطراتش به تاریخ خواهد پیوست..

استاد ربانی گاهی هم مسعود را به دیده حقارت ننگریسته اما این توئی که خط را جدا میکنی.استاد ربانی قهر مانان زیادی را در تاریخ جهاد تر بیت کرد. چون ملا نقیب در قندهار- امیر اسماعیل خان در هرات آرین پور وبصیر خالد در بدخشان ،اسماعیل طارق در شرق -استاد أعطا در مزار، کریم ارشد در فاریاب ،داکتر فضل الله در جنوب کریم براهوی در نیمروز ومولوی أعطا محمد ورئیس با غران ودادمحمد خان در هلمند از هر قوم واز هر نژاد.تو از هرکس دفاع میکنی بکن نه از مجاهدین.نه تو در خط مسعودی نه در خط استاد أعطا.دفاع پتیارگان از ناموس عزت وشرف نخبگان باعث مرگ ابدی شان میشود. این را فراموش نکن که.گفته اند

دشمن دانا بلندت میکند  *  برزمینت می زند نادان دوست

 

برای تنبیه وآگاهی تو نوشتن کافی نیست چون تو ارزش ضیاع وقت را نداری.خود رابه دروغ به مسعود پیوند میدهی.اگر مسعود زنده میبود وتو ازوی دفاع میکردی شهامتش بدون شک بیشتر از ولی مسعود بود.ولی مسعودیکه حضور ترا در هر مجلس عیب بزرگ در دامان خانواده خود میداند. ولی مسعودیکه به همه مردم توصیه کرد تا به دعوت تو کسی در جلسه کاروان صلح هالند شرکت نکند او ترامیشناسد چون تو مربوط به بخشی خانواده آن هستی.اگر میخواهی روح مسعود را نیازاری لطفا از مسعود دفاع نکن…. التجا میکنم به جهاد وشهادت وسیاست إهانت نکن والا خدا ترا بیشتر ازین خواهد شر ماند.
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.