آرشیف

2015-12-15

mazizi

دشمنی بـــــــا اسلام ومسلمین در ملا بس و دین

دين حــــق را دشمنانِ بيشمار
بوده است در هر زمــان وروزگار

بوده اند پیغمبران در هر زمــان
دعوت شان از برای انس وجان

با کتاب وبا بیانِ خیر وشر
راهنمـــا بودند بر نوع بشر

با سفـــیران خـدا انــدر عیــــان
مشرکان در جنگ بودند هر زمان

لیک امـــروز دشمنـــان دین حــق
داده شیطان را به هر میدان سبق

آن يكـــي باحربــهْ توب وتفــــنگ
ضد اسلام كرده است اعلان جنك

ديكران با تير الحــاد وسنــان
مغز هاي مسلمين دارد نشان

همجـــنان با نام علم وسكــولار
جنك شان با دين اسلام آشكار

كتلهْ با نيزهْ شـــرك وخـراف
قلبهـاي مومـنان دارد شكاف

نيز با عمــــامه وريـــش وعبـا
دين را توهين كند هر بي حيا

از براي خمس وصيغه روضه ها
هم بمنبر خــواند ودر حوزه هـــا

مال مردم را بنـام دين خورند
اشكم گـنديده را مـي برورند

دين را اشباع بطن و زيرناف
ميكنند تفسـير وتعــبير خـلاف

همــجنان با بدعت وتقليد كـور
خلق را ازعقل مي سازند دور

يك گروه ديكري با هاي وهو
آبروي دين برند چون آب جو

خلق را با رقص ومستي وجنون
مي كنند گمــراه با مكر وفسون

وان طرف با فسق وفحشا و شراب
نقد ايمان را برند از شيــخ وشــاب

یک گــــروه با انتحار وانفجار
از مسلمانان چنان آرد دمـــار

قطع دست وقطع پا وقطع سر
کار این جمع وحوش خیره سر

وای با نام خـــلافت این کنند
بر خلاف دین وهر آئین کننــد

کار شان بد تر ز ترسا ویهود
کاش کار شان بنام دین نبود

واي از روزي كه ابليس لعين
مقتدا كــردد براي مسلمـين

 «حيف مي آيد مرا كاين دين باك »(1)
«در ميان احمقـــــان كردد هلاك »

از(عزیزی) چند بیت مختصر
 گفته آمد بهر هر صاحب نظر

بايــان
******************
محمــدعزيز( عزيزي)
ساعت 14:05
19-11-2015

1- اين مصرع از مولاناي بلخي بعاريت كرفته شده است