آرشیف

2014-12-15

ابراهیم ساغری

دسـت بـــدســــــــــت

دست بدست پرچم قدرت شويم
خوشه خوشه خرمن وحدت شويم

من و تو ما ميشويم ای هموطن
دسته دسته فوج عدالت شويم

غنچه غنچه همچو گلهای بهار
بشگفيم و موج شرافت شويم

هرکجا چون عندليبان سخن
ريشه کن خصم و جهالت شويم

بشوريم اين کهنه پلاس نفاق
غرق اندر دريای رحمت شويم

در راه توحيد بجوئيم کام دل
تاکه دور از چالهٔ نفرت شويم

همت والای ما نبوغ ماست
صيقل زيور اصالت شويم

از صفا و صدق و تدبير و وفا
دليرو شجاع و با همت شويم

تا نفاق بر ملک ما حاکم بود
هيزم تنور شرارت شويم

شيوهٔ هر انتخاب شايستگي است 
ناخدای موج اين حرکت شويم

بگذريم از حزب و از قوم و جناح
همدل و همگام و هم فطرت شويم

ساغری صلح و صفا آرمان ماست
منجی و حامی رسالت شويم