آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

دسـت اگر می نهی بـر دسـت نیکو کار ترین

حــــمــــد مــیـــگـــو یـــم هـــمـــی بــــر خـا لـــق قـهــا ر تــر یــن
تـا به خــشـمــش بـــد هـــد کــیـــفـــر آ ن مــا کـــر مـکـا ر تــر یــن

مـــی ز نـــــم بـو ســـه هــمـــی بــر ســــر ا طـــفـــا ل یـتـــیـــم
کـه پـد رش کشـتـه شــد ه به فـتـوا ی قـا تـل خـو نـخـوا ر تـریـن

ز یـــــر نـــا م ر ۀ د یــن رفـــتــــن و ا ســــــلا م و جــهـــــا د
شــد ه خـود د شــمــن د یـن مـنـکــر حـق نـو کــر اغــیــا ر تـر یــن

شــــــر م نـا یــد ز خـــد ا یـــش که چـســــا ن گــفـــتــه د ر و غ ؟
که شـهــیـد ا ســت عـمــل قـتــل هــمــا ن مــد بـر اد بـا ر تــر یــن

قـــتـــل عــــا م ز ن و مـــــــرد و طــــن غــــر قـــه به خــو ن
عــیــد بـا شــد به یـقـیـن خـود بـه هــمــا ن کـا فــر کــفــا ر تــر یــن

ا یـن چـنـیــن قــتـل و قــتــا ل کــه کــنــو ن گـشـــتـه ر و ا ج
حـیـف ا نـسـان کـه پـســنــد یـــد ه چـنـــیـن حـمـله مـر گـبـا ر تـر یــن

قـــتــــل و کــشـتـــا ر عــــز یـــزا ن و طــــن جـــشـــن شــــد ه
ا نـتـحــا ر ا سـت شــرارت مـکــن ا ی عــا مــل ا شــرا ر تـر یـن

هــیـچـکــس هــمــچـو تـو د ر را ه غــلــط را ســـت نـر فـــت
آ فـر یـنـت کـه کـنـی قــتــل خـو د و مــلــت بــیــمـا ر تـر یــن

حــکـــــــم قـــــرآ ن مــحــــــمــــــد ر ۀ د یــن کـــرد ۀ گـــــــم
مـنــکـــر را ه خــــد ا گـشــتــۀ و چــا کــــر فــجـــا ر تــر یــن

گـفــت « فــر خـا ری» تـرا تـا که « ثـنـاء » گوی و ثـنـآ خـو ا ن
لـیــک ر فــتـی به خـطــا بر ر ۀ آ ن جـا بــر جـبـا ر تــر یــن

لـــطـــف فــــرخــا ری و جــوهــــر مـا بـهــــر ا حـبـا ب فــــروغ
ســفـــتـه ا نــــد دُ ر د ری چــون گـوهـــــر شـهـــوا ر تــر یـن

قـلـــب غـــمــــد یــد ۀ د هــــزاد و غـــزیـــر ی ا ســت نــژ نــــد
نـیـســـت کـــس د ر غـــــــم ا یـن مــلـــت بـیــمـــا ر تــر یــن

ا هـــل عــلـــم و ا د ب و فــقــه و شـــر یـــعــــت گـــو یــــنـــد
کــا نــتــحــا ر ا ســــت عـــمــــل فــا ســـــد و خـونـبــا ر تــر یــن

قــلــب پـــر خــو ن عــــز یــــز ه د ل صــــد د ا غ عــــــد یــــم
رنـجـه شـد روح یـگـا نه ز چـنــیـــن حـا لـــت د شـــوا ر تــریـن

بــوی خـو ن مـیـــر ســـد ا ز مـسـجـــد و مــحــــرا ب و طـــن
کـــشـــتـه شــــد عــا لــــم شـــر ع ، مـفــتـــی د یــنـــد ا ر تـر یــن

چــشــــم خـو نــبــا ر مــعـــلــــم شــــد ه مـضــمــو ن و کـتــا ب
بس چـو بـسـمـل جان سـپـرده پـیـش رویــش طـفـلـک جــرار تـر یـن

کـا خ ا ســتـکـــبـــا ر د و را ن مــی شــــو د روزی خــــرا ب
خـود به فـضــل ا یــزد و عــصــیـا ن مــلـــت هــو شـیــا ر تـر یـن

لـیــک خــوا هـــد ز شـــمــا عــــزم درســـت عــهــــد تــمـــــا م
را حــت آ خــر شـــود خــود قــسـمـــت مـلــت بــیــــدار تـریــن

 

 

استاد فضل الحق فضل
چـغــچــــران دیا ر فــیــروز کـو ه غور سـنـبلـه 1390 هـجـری شـمـســی

 

ایـن ابـیـا ت پـر یـشــان به ا سـتـقـبـا ل پارچه شـعـــر زیبای مولانا صاحب فـرخـاری زیر عنوان انتـحا ر ی سـروده شــده است. آرزو مـنـدم خـواننده گان مـحـتــرم با این ســردوده به لطف خاص شان به دیدۀ اغـمـا ض بنـگــرنـد . ریـرا مــیـدانم که نتوا نســتـم حـق سـخـن را در برابر مولانا صاحب فرخاری ادا نمایم.