آرشیف

2015-4-16

عصمت الله راغب

دست های مرموز در عقب حادثه خونین بدخشان

اخیراً تازه ترین خبرهای از بدخشان می رساند که درعقب حادثه خونین شهرستان جرم بدخشان  دست های مرموز ازداخل نظام شریک بوده است، به نقل از اسماعیل سادات که تازه ترین گزارشها را به گَفت ازشاهدان عینی این رویداد منتشره کرده، گفته است؛ آنچه را که تا امروز رسانه ها از آدرس مسوولان حکومتی درپیوند به رویداد اخیر شهرستان جرم گزارش می کنند کاملاٌ دروغ و بی بنیاد است، منبع اضافه می کند که علرغم آنچه را رسانه ها از ارقام مهاجمین به تعداد بیشترازنه صد تا یک هزار تن ازچچنی، ازبکی، تاجکی وطالبان گزارش کرده، تعداد آنها کمترازصدتن بوده است. سادات به روایت از شاهدان  می گوید که دراین رویداد تعداد مهاجمین کمتراز صد تن از چچنی، ازبکی وتاجکی ها بوده  اما با یک دسیسه از پیش تعین شده توسطه دستان کثیف درداخل نظام به تعداد افزون ازشصت تن از نیروهای ارتش ملی را قربانی کردند. سادات ضمن تاکید برموثق بودن گزارشش از حقایق چنین پرده برمیدارد که نیروهای ارتش از لحاظ اکمالات نظامی ده ها برابر دشمن مجهز بودند وبه هیج عنوان دشمن قادرنبود تا به این میزان ضربه سنگین را برارتش ملی وارد کند، اما آنچه که مسلم است، این است که؛ قبل از وقوع رویداد، دشمن با یک تاکتیک تمام عیار غذاها را مسموم وتوسط نماینده جاسوسی خود که شریک نظام بوده ودردوطرف خاصیت پل ارتباظ را داشته غذاها زهری به نیروها سر به کفن  ارتش ملی خورانده می شود وتمام آنانیکه از غذای سمی تناول می کنند، مسموم می گردند وبه تعقیب آن دشمن ساعت یازده بجه شب  بربالای پاسگاه مورد نظر یورش برده تعداد از مسموم شده گان را سرزده  وسپس به فکر انتقال مهمات از سنگر شده اند، همچنان گفته شده است که شورشی ها بدون کدام درگیری وجنگ رویاروی ازسوی مسموم شده گان براهداف خود غالب شده  نقشه خودرا تطبیق کردند، سادات به جواب سوالات که صداهای فیر از محل رویداد شنیده شده وهمچنان گفته شده که دشمن نیز تلفات سنگین داده اند، پاسخش به قول شاهدان عینی درپیوند به این ادعا این است که؛ فیرها بعداز حصول خواسته های شوم دشمن، درمدت بیست دقیقه تماماً هوایی بوده ودرنهایت گفته می شود فیرهای هوایی  فقط بمنظور رد کردن همان ظن وگمان از بالای دستان دخیل درماجرا بوده که در رسانه ها  هم عکس واقعیت مطابق به خواست مهاجمین سفاک، منشتر شد وهمچنان علاوه می کند که  تاهنوز یک جسد هم از دشمن دیده نشده است که به صحت وصواب این ادعا که رسانه ها گفته اند که دررویداد جرم هشت جنگجوی خارجی ویازده طالب محل کشته شده، دلالت کند ودرفرجام با اطمنان کامل تمام مهمات ارتش ملی را ازعراده جات تا سلاح های سنگین وخفیف را با خود بردند که به قول شاهدان محل دشمن تا مدت شش ماه دیگر می توانند درمقابل حکومت ستم ملی با همان مهمات بدست آمده شان مقابله کند.
امیدوارم این قضیه از سوی مسوولین حکومتی جدی گرفته شده وجود نظام ارتش ملی را از وجود دستان جوسوسی تصفیه کنند تا باشد دیگر شاهد چنین حادثات دلخراش که سخت برای ارتش ملی وملت افغانستان تکان دهند بود، نباشیم.

راغب
26/1/1394