آرشیف

2018-11-16

دست مسولان وزورمندان ظالم بشکند

دست مسولان و زورمندان ظالم بشکند

فقیر در جستجو نان وزورمند در فکر جانش است 

طفل را وقت دیدم در ولایت مزارشریف  که ترازو دارد بخاطر وزن نمودن مردم به فکروجستجو نمودن لقمه نان به مادر بیوه و برادر وخواهر یتیمش میباشد اما کارمند ظالم وحشی ترازو که به بسیار مشکلات آن طفل توانسته آنرا خریداری کندویا هم کسی برایش اعطاکرده است  آنرا میده وشکسته در مقابل اش قرار میدهد و اشک نا امیدی به طفل سرازیر شده وباچهره غم به نزد مادر میآید و برای سپری نمودن شب پول برای خریداری نان به خانه نمی آورد ومادر آه می کشد می گوید فرزندم خداوندج جزای آن را بدهد با دیدن این تصویر اشک چشمانم بدون اختیار به جریان افتاد

کارمندان دولتی ومسولین حکومتی شما در مقابل چنین کارهای و برخورد های ناشایسته کارمندان تان سخت مسول هستید وبالاخص شاروال های شاروالی های محترم ومدیرهای مدریت های محترم ترافک وهمه ادارات که بافقیران واهل کسبه سرکاردارند سخت تلاش کنند که انسان نهایت مهربان ودلسوز استخدام کند که آه وناله مظلومین وفقیران سخت خطرناک است که فریادهای آنها زود به عرش رحمان می رسد که قهر خدا دامن گیر تان وبا این برخودها نفرت عامه شامل حال میشود.

 حق نواز 
 
فیروزکوه