آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

دست طلب

 

هر کرا می نگرم محو جمال یار است
دل عشاق به عشقش ز جنون بیمار است

قامت سرو بلند است ز گلهای چمن
لیک وصف قدبالای صنم بسیار است

هر کجا مینگرم مسندی والائی نیست
آن پری چهرۀ ما را که زما بیزار است

چشم کوته نظران را نبود صنع نظر
صد هزاردیده به دیداررخش درکاراست

تا بدانی سِر جان، راز محبت، غمِ دل
بروازخویش وببین مجموعۀ اسراراسـت

دل من طالب شهد وشکر است ازلب او
چی کنم دست طلب زیرقدوم یاراست

«واهِبا» نعره مزن نالۀ شبگیرمکن
که زتونوحه وفریاد وفغان بیکاراست

05-04-2011
صالحه وهاب واصل
هالند