آرشیف

2017-8-14

دکـتـر بصـیر کامجو

دست درازی کردن حکمتیار به مــرز واژگان گوهری وپاکیزۀ زبان فارسی

 

مردم خوب می دانند که دولت آمریکا برای تقویه روحی وروانی رژیم پوشالی اشرف غنی احمدزی ، گلبدین حکمتیاررا به کابل آورد . وی ازروز ورود اش به کابل تاکنون در وظایف سیاسی سپرده شده ازجانب آمریکای ها وپاکستانی ها به نفع تأمین منافع آنها ، واستقرار وتداوم حاکمیت سیاسی قبیله افغان خیلی موفق بوده است .
دراین اواخر در پهلوی این همه مصروفیت های خاکفروشانه ، وی ازجانب اربابان به وظیفه جدید ــ سخنگوی رژیم غنی درهمه امور،  تقرریافته است .  
به گزارش اسپوتنیک مورخ 11 اگست 2017 میلادی ، گلبدین حکمتیار گفته است :

ادامه مطلب در اینجا