آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

دست تقدیر

دســت تـقــدیــر ایـن هـمـه بـیـداد کـــرد
آرزو را خـــــاک پــــای بـــــاد کـــــــرد

گـــل بــکـــرد مــد یـون بـدا مـان لجـن
آن غــــبــــــار دود را اذاد کـــــــــــــرد

او به جــعــل خــود رقــم زد حــقــه ای
خــود جـهـــا نــراجـای این اضداد کرد

شــا دیــهـــا را در ورای روز کــــــــار
چــــون حـبــا بـی او سـبـک بر باد کرد

از گـلـسـتـان کــی تــــراویـــد بـوی گل
جـــز زبـــوی خــون کــه آن جـلاد کرد

غـــم بـکــرد حـا کــم بـدنـیـای خـوشی
ایـــن بـــود کـــاریـکــه آن شـیـاد کـرد

اکتو بر 2009