آرشیف

2020-9-22

محمد دین محبت انوری

دستان پرآبله

اینجا سرزمین آرامش و آشتی است نه صدای تفنگ است ونه اواز انفجاربگوش میرسد. روز آفتابی هوای معتدل ما بسوی قریه تمبورکها در حرکت هستیم در محیط خاموشی حکم فرمابود گندم ها زرد شده وعلف ها خشکیده بودند روزهای پایانی فصل تابستان است در کنار سرک بغل تپه دو خانم از خانه ها بیرون شده و دل به صحرا زده سرگرم درو گندم دیمه هستند این دختران گل رخ سروصورت شانرا با چادر ها پوشانده ولباس کار به تن داشتند. بر هر رهگذری نگاه نمیکردند آنها کمر خم کرده چشم به زمین دوخته و متوجه داس و گندم بودند گهگاهی که کمر راست میکردند نگاهی آسوده به اطراف انداخته و دمی می آسایند هرچند دل شان  میخواهد که از کار فارغ باشند ولیکن انجام آنرا وظیفه خویش دانسته وتن به کار سپرده بدین گونه قناعت خویش را حاصل میکنند. اینجا روستاها پر از زحمت است خانم ها بیشتر ازمردان کار میکند.اطفال هم مانند دیگران در کارها گماشته میشوند.
هرچند درین مناطق زنان درتمام کارهای روزمره شرکت میکنند اما در بعضی موارد خانم ها بیشتر از مردان کار میکنند.بوته های گندم به دستان نازک دختران درو و جمع آوری میشود. گرچه خانم ها از نظر جنسی نحیف نازک و لطیف هستند اما درو گندم و جمع آوری آن توسط خانم ها درین فصل سال نرمی دستان را ازآنها می رباید و با انجام  کارهای شاقه ی که خانم ها با آن مواجه اند مقاومت وجود شان بلند رفته وقوت و سختی بدن شان با مردان برابر شده است.
خانم ها هم آرزو دارند به طرز بهتری زندگی داشته باشند ولیکن نصیب وقسمت این فرصت را از آنان گرفته است. درو ودسته دستان خانم هارا پر آبله کرده است چون هر روز سروکارشان با خار و خس زمین و صحرا است گوسفند چرانی الف درو گندم درو قلبه و جمع آوری حاصلات از جمله کارهای است که خانمهای روستاها همه وقته با آن درگیر اند وزندگی شان جدا ازین کارها  نمی تواند باشد.
خانم های که چنین کارهای مشکل  را انجام میدهند قابل احترام اند، وباید تقدیر شوند وبه آنها کمک شود تا از سختی زندگی بیرون آیند. اشتراک  خانم ها در تمام کارهای زراعتی در روستاها وخصوصا در ولسوالی لعل وسرجنگ یک حالت عادی بوده  ودر روایت دیگر امر جبری ومجبوری است که از اثر فقر متحمل آن میشوند.
 
 

 این دوزن مصروف گندم درو هستند
این دوزن مصروف گندم درو هستند
 
​ گروپی اززنان درحال سفربامردم مرکب بشکل دسته جمعی اند

گروپی اززنان درحال سفربامردم مرکب بشکل دسته جمعی اند
 
 
توضیحات

این کودکان دور از آرزوهای شان به کار شاقه گماشته شده اند
 

بازهم کودکان در روستاها به رمه چرانی میروند 

بازهم کودکان در روستاها به رمه چرانی میروند

پایان
ولسوالی لعل وسرجنگل
سنبله ۱۳۹۹
محمددین محبت انوری