آرشیف

2018-11-21

رسول پویان

دستان خون آلود

جنگ وصلح طالبان ازخون مردم رنگ شد
این حنای دسـت قـدرت‏هـا پر از نیرنگ شد

نعـش خون آلودۀ انسان به خاک افتاده است
یا به دست طالب و داعش به دار آونگ شد

آب می ریـزنـد بر دســتان خون آلـود جهل
کلۀ آزادی و عـقـل و خــرد بـس مـنگ شد

در جهان خرخری میدان به خرهـا داده اند
اسـب سُرخُن زیـر پـالان سـیاست لنگ شد

بـردبـاری و فضیلـت از دل وحـشـت مجو
دورۀ آدمکــش و افــراطـی و الــدنـگ شد

طالبان دانـشگه و مکتـب بــسوزانـند، وای
قـاتــل مــردم خـدایـا، قـاتــل فــرهـنگ شد

اعتدال و رحـم و شفقت دردل افراط نیست
قلب سخت طالب و داعـش بسان سنگ شد

سـاز و آواز و طرب درگور خاموشی فتاد
تاکه طالب دشمن شعر ورباب و چنگ شد

زن ستیزان سنگ می ریزند بر فرق زنان
وعـدۀ حـق زنان در ذهـن طالـب دنگ شد

وحـشت داعـش و استـبداد طالـب را مجـو
آتش و خون و تعصب زیـربنای جنگ شد

تا غـلامی و کنـیزی را کنـد داعـش حـلال
آن تـمــدن ســوزی پـاریـنــه نـوآهـنگ شد

جنگ قـدرتها به افراط و خشونت مایه داد
طالـب و داعـش سـلاح مهلک افـرنگ شد

روس و امریکا و پاکـستان طالب پروراند
روح انـسـان خـسـته و آزرده و دلتنگ شد

20/11/2018
رسول پویان