آرشیف

2015-1-12

محمد سخی صبوریار

دزد هــــــای شب لباسی روز پـوشیدند!

ازانجائیکه به همه گان معلوم است شاه راه غورالی هرات یکی ازشاه راهای مهم درقلب افغانستان است عابرین ومسافرین چندین ولایت کشور ازین شاه راه استفاده میکنند بدبختانه مسافرین همیشه توسط دزدان وقطاع الطریقان وافراد مسلح مربوط به قومندانان محلی که دراطراف شاه راه مسکن گزین هستند چوروچپاول میشوند موترهای اموالی تجارتی به غارت میرود مردم مسافر اذیت میشوند باج گیری ازمردم به یک فرهنگ تبدیل گردیده. دراین روزها وزارت محترم امورداخله تعداد 80نفر پولیس شاه راه درچوکات پولیس غور درنظر گرفته که با ابتکار قومندان امنیه جدید غور دربین قومندانان مسلح غیر مسئول ودزدان مسیرراه به طور سهمیه تقسیم گردیده به همه واضح است که اقوام متضاد که دربین هم مشکل دارند ازهرکدام 10 الی 15نفر پولیس درنظرگرفته شده ایا این مردم توسط این افراد بنام پولیس به جنگ های داخل قومی شان رسیدگی نمایند یابه دزدی راه زنی ویاهم به رقابت های منفی بین قومی این گروپ ها یکی درمحل دیگر رفته نمی توانند ودریک مرکز اموزش دیده نمی توانند هیچ نوع زمانت امنیتی دربین هم ندارند به هیج صورت ازمشکل خودشان فارغ شده نمی توانند تابه مشکل امنیت رسیدگی نمایند .من به صراحت اعلان میکنم این یک عمل زد امنیتی است امنیت شاه راه به هیچ صورت بهبود نمی یابد بلکی مشکل صد چند خواهد شد چون همه این گروپ ها درناامنی ها دست دارند هرواقعه که رخ دهد یکی سری دیگر می اندازد وهیچ قومی مسئولیت را به دوش نمیگیرد .اگرقومندان امنیه ابتکار جدید میخواهد حداقل به قومندان فضل احدخان هدایت فرماید تا 700رس گوسفند اقوام زی رضاراکی سال گزشته کمسیون صلح فیصله نموده بپردازدبعدا امتیاز بگیرد ازدولت .همچنین دیگران هم ازین امر مستثنی نیستند عوامل ناامنی درشاهراه ازدرتخت الی منارجام و شهرک افراد واقوام مربوط به ملامصطفی است وی 1000نفربه دندان مسلح دارد و20 میل سلاح یک تیره وناکاره به کمسیون صلح تحویل میدهد درعوض 30 نفریاکمتر پولیس شاه راه امتیاز میگیرد دولت مردان غور بدانند یاندانند این امتیاز دهی ها خلابی امنیتی بی ثباتی را نمیگیرد بلکی دزدان غیر قانونی بالباس حفاظت ازقانون جرئت دریافت میکنند وناامنی هارا شاید اضافه نمایند به هرحال درترکیب پولیس باید ترکیب قومی درنظر گرفته شود ومردم بی طرف درقضایا خصوصا درپولیس شاه راه باید جذب شوند.