آرشیف

2015-2-4

عزیزگل غوری

دزدی در پــــــوزه لــچ رسیده

 

مشکلات ذات البنی درغور به اوج خود رسیده است در جریان سال 1392 مشکلات امنیتی نیز روز به روز پیچید تر ودامن گیرمردم شریف این ولایت میگردد به گفته مقامات محلی افراد مسلح غیر مسئول از افراد پولیس بیشتر میباشد این بار ناامنی در پوزلچ ساعت 10 بجه مورخ 14/5/1392 یک نفر بنام شاه گل باشنده قریه لکه مزار مربوطه ولسوالی دولتیار درحال حرکت به طرف خانه خود بود در زیردرختانسرپل سابقه منتظر رفیق خود بود که افراد مسلح بامسئول دلاور شاه دلاور با لباس شخصی ومسلح این فرد را در یک موقیعت دیگر انتقال واختطاف مینمودنکه با سروصدا رفیق همرایش که در نزدیکی پسته امنیتی اردوی ملی قرار داشته واردوی ملی به کمک شاه گل رفته ودید که دزدان پولیس میباشد . بلکه دزدان آقای دلاورشاه بود . این با ر اول نیست که پولیس درغور به سرقت های مسلحانه دست داشته بلکه چندین بارمیشود که سروصدا مردم را بلند نموده باتاسف باید گفت که قوماندان امنیه خودش فرد است که نی مسئولیت را میداند ونی هم در کوچه وجدان یک بار هم راه گذری هم تیر نشده این افرد در حال که رنگ از صورت شان پریده بود میگفتن که با همرای امر کشف کندک اردوی ملی به مقام ولایت رفتنم نزد والی غور عرض حال خود را نمودم والی در جواب مایان چنین پاسخ ارایه نمود مکتوب از قوماندانی امنیه به من رسیده است که کندک اردوی ملی دزدی نموده است درزیرپسته خود باتاسف که والی غور در حال خود درمانده است که قوماندان صاحب اینطور میگوید افراد که مورد تهدید دزدان مسلح با مسئول پولیس قرار گرفته طوردیگر وانمود میکنند والی به حالت به سر میبرد که در تمام ولسوالی ها نه گانه مردم به مشکل بی امنی به سرمیبرند چون که در غور پولیس ملی نیست تمام شان محلی مربوط به یک قوم میباشدکه باهم مشکلات ذات البنی دارند .
چندین بار است که مقامات محلی به حکومت مرکزی پیشنهاد نمودن که در صورت میتوان مشکلات امینتی غور حل نمود که پولیس ملی باشد نی محلی ووابسته به گروی مشخص که این خود مشکل به وجود میآورد باید پولیس از سرقت های مسلحانه جلوگیری نماید بلکه این طورنیست پولیس که در طول عمر خود را به دزدی تیر نموده چی رقم خوابش میاید که بدون دزدی شب وروزسپری کند من خودم به این باور میباشم که این قوماندان باشد واین حکومت به خواب رفته ومردم بیچار باردیگه شاهد سرقت مسلحانه به سرچوک مرکزی شهر چغچران میباشد ازطرف دزدان مسلح بامسئولیت آقای دلاور شاه دلاور .

بااحترام 
عزیزگل غوری محصل در پوهنتون هرات