آرشیف

2015-1-14

نعیم شریفی

دزدان مسلح در حمایت حکومت مــحـــلــــی غور

هدود دو هفته قبل گروه از دزدان مسلح که مدتهاست در حمایت حکومت محلی غور بسر میبرند، به رمه های گوسفندمردم مظلوم و بی چاره ی عده ی از قریه های منطقه ی الله یار تاخته و دوهزار و پنجصد گوسفند شان را ربوده اند، اما مردم چون دست شان خالی بود و طرفدار جنگ و خونریزی هم نبودند، چندین نفر مو سفید را به دارالخلافه ی رحمتی فرستادند تا جریان را به گوشهای دراز و ناشنوای اعلی حضرت برسانند، که رساندند. اما والاشان با قوماندان امنیه خود خم به ابرونیاورده و کوچکترین توجه به شکایت مردم نکردند. تا بالاخره مردم از دربار شاه زمان نومید برگشته و به فکر راه
چاره ی بخاطر نجات خانواده ها کودکان فقر زده ی خود دست بدست هم داده و یکمقدار سلاح و محمات کهنه و ویرانه را از اطراف و اکناف قرض گرفته و برمقاره ی دزدان ولایت پناه شتافته و حلقه ی محاصره را بر آنها تنگ ساخته اند، و حالا که دزدان وفادار دولتمداران محلی غور از شدت فشار مردم به تنگ آمده اند به والی و معاون خود(رحمتی و توخی) درتماس شده و خواستار کمک فوری از جانب ایشان شده اند، جنابان هم به رسم وفاداری فورا دست بکار شده و تصمیم گرفته اند تا قوای مسلح را بخاطر نجات عزیزان خود به منطقه اعزام بدارند، شما قضاوت کنید! اگر دست دولتمداران با دزدان
دریک کاسه نیست، پس چرا؟ به عرض مردم متضرر توجه نکردند، اما به خواسته ی دزدان در عرض یک ساعت جلسه امنیتی دایر کرده و فورا آماده اعزام نیرو به محل شدند؟ ؟؟؟ .. نفرین خدا بر تمام جنایت کاران و حامیان صدرنشین شان…

نعیم شریفی
از شهر فیروز کوه