آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

در گذشت نیلسون ماندیلا

روز پنجشنبه 14 قوس ساله1392 هـ. مطابق 5 دسیمبر2013م ، رهبر افریقای جنوبی بنام« نیلسون ماندیلا » در سن 96 سالگی درگذشت ، او کی بود ؟؟ 
کشور افریقای جنوبی بعد از آنکه، از بریتانیا استقلال گرفت ، توسط اقلیت سفید پوست اداره می شد ، اکثریت سیاه پوستان از قدرت محروم بودند ، درین کشور جنبش های ضد تبعیض نژادی بوجود آمدند ، یکی از رهبران همین جنبش ها ، نیلسون ماندیلا ، بود . این مرد 27 سال در زندان گذشتاند ، جنبش وی پیروز شد ، ماندیلا از زندان رها گردید و به قدرت رسید ، او سیاست عدم خشونت را پیروی می کرد و شعار داد که ما بخاطر اقتدار سیاه پوستان مبارزه نکرده ایم بلکه افریقای جنوبی را برای همه مردم آن(سیاه و سفید ) می خواهیم ، با رئیس جمهور قبلی( پریزیدنت دکلرک از نژاد سفید) مذاکره نمود و وی را معاون خود پذیرفت ، در یک انتخابات آزاد ، ماندیلا رئیس جمهور شد ، بعد از یک دوره ریاست جمهوری با آبرومندی ازان کناره گیری کرد و عرصۀ قدرت را به مردم واگذار شد . بلی نیلسون ماندیلا ، جایزۀ نوبل گرفت ، او رهبر افریقای جنوبی ، مرد متعلق به قارۀ افریقا و یک شخصیت جهانی بود . امروز کشور افریقای جنوبی مبدل به پیشرفته ترین مملکت قارۀ سیاه به شمار می آید ..
مجاور افریقای جنوبی کشور کوچکتری با عین موقعیت تاریخی وجود داشت بنام «رودیشیا» ، که اقلیت سفید پوست با تبعیض نژادی بر آن حکومت می کرد ، دو جنبش ملی دران عرض اندام نمود که دو شخصیت سیاه پوست بنام های « رابرت موگابی» و « جوشا انکومو» رهبران آنها بودند ، اینها نیز مانند ماندیلا پیروز شدند ، رودیشیا به« زمبابوه» تغیر نام داد ، در تعارض قدرت بعد از مدتی ، جوشا انکومو از اقتدار حذف گردید و رابرت موگابی با خود کامه گی ، یکه تاز میدان سیاست باقیماند . املاک و دارای های سفید پوستان را مصادره کرد و حقوق آنهارا با خصومت و تبعیض پایمال نمود . موگابی بیشتر از 33 سال می شود که رئیس جمهور بی رقیب و یک دیکتاتور خود کامه می باشد . فقر ، عقب ماندگی و ذلت درکشورش بیداد می کند ، اما او هنوز خود را مرد اصیل و کبیر مملکت می داند و بر خر جهل سوار است ، با کلۀ ظاهراً بزرگ و بینی خمیری .
هموطن عزیز !. دو چهرۀ مشابه ، از یک سرزمین ، از یک نژاد ، از یک رنگ ، هردو از موقعیت مظلوم سر بر آوردند ، یکی نیکنام تاریخ و آن دیگر منفور ، یکی شبیه گاندی و آن دیگری مشابۀ هیتلر ، یکی به جهان می اندیشد و آن دیگری در لجن زار تعصب پلید خود غوطه می زند ، یکی به اختیار خود از قدرت کنار می رود و آن دیگری خود را به زور تحمیل می کند. یکی با ندیشۀ آزادگی و دیگری با تفکرخودکامه گی. بلی خداوند انسان ها را متفاوت خلق کرده .