آرشیف

2016-2-8

afrotan

در پیوند به گفتمان موسوم به رویاهای من برای افغانستان!

یادداشت نویسنده  : وقتی در حال نوشتن سلسله ای از یادداشت هایم که تازه ترین وقائع و حوادث را مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدهم بودم ،  ناگهان در صفحه  فیس بک  من  چشمم به پیام دوست گرانمایه ام آقای همایون عبیدی متصدی و مسؤل تارنمای آسمائی افتید که از این حقیرنیزخواسته بودند تا درگفتمان فیس بکی ای زیر عنوان " گفتمان  موسوم به رویاهای من برای افغانستان! " که به ابتکار جناب عبیدی راه اندازی شده بود سهم بگیرم . من در لبیک با این دعوت متن کوتاهی را ترتیب دادم و پروژه  یادداشت هایم که هر هفته منتشر میسازم ناتمام ماند . اما خواستم این یادداشت را به جایی سلسله یادداشتهای هفته گی ام با شما عزیزان نیز سهیم سازم .
 

ادامه مطلب در اینجا