آرشیف

2016-4-22

گل رحمان فراز

در پرتو هنر همایون!

رفیق همایون عارفی یکی از جوانان با هنر غوری تبار است که از انگشتان گهربارش هنر می ریزد و به پارچه های بی ارزش کاغذ رنگ و روغن، ارزش معنوی و مادی، نگرش عالی و بهای نگهداری می دهد. همچنان بیننده را وادار به حفظ ارزشمند کاغذ های می نماید که حفظ و نگهداری همان اثر کار شده توسط همایون از جمله مسئولیت های قلبی و احساسی هنر دوستان پنداشته می شود و همیشه برای شان موضوع قابل ملاحظه بوده است.
همایون همانند نام اش عمر انسان ها را در توقیف گاه قاب عکس نقاشی شده خجسته می دارد. همایون اکثراً لحظات از زندگی انسان ها را وقف رنگ های دل انگیز نقاشی و هم چهره به خود اشخاص می نماید که همان لحظات برای زیبا اندیشی و زیبا رویی اشخاص نقاشی شده از ارزش بخصوص برخوردار است و نشاط همان لحظه محسوس حبس است که انسان را وا می دارد تا به مجرد مشاهده نقاشی؛ به مرور جوانی، خوش رویی و اخلاص بپردازد و نمی گذارد انسان ها دیگر فکر گذشتن لحظات خاطره انگیز زندگی را در ذهن بپرورانند.
هنر تکیه گاه ارزش، بنگاه تعصب، بانی اخلاق اجتماعی، میراث ادیبان، کلام دانشمندان و تکیه کلام زیبا انديشان است که استفاده از منبع هنز موجب آفرینش حماسه حمایت، اخلاص دل بستگی و ایجاد احترام متقابل بین هنرمند و هنر دوست می گردد.
همایون عارفی تک جوانیست که از حرکت و جنبش نوک پنسل نقاشی اش، حادثات دلخراش ظلم، ستم، وحشت، دهشت بالای انسان ها و خشونت علیه بانوان را تمثیل می نماید و یک جهان گفتنی ها را به رخ بیننده به روایت تصویر نقاشی شده می گذارد که هر نقاشی سوژه ساز ترحم، کمک، دل سوزی و شفقت بیننده نقاشی بالای مظلوم می گردد که توسط هنر نقاشی تصویر دهی شده است.
همینکه حرکت نوک پنسل در انعکاس ظلم ظالمان بالای مظلومان همایون عارفی را متوجه به خود ساخت، بی صبرانه علاقه مند پیگیری دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه جوزجان شد. اینبار خواست تا راه حل های قانونی دفع اش را از لابلاي شریعت اسلامی و قوانین نفذه کشور جستجو کند و بعد آنرا پیشکش پیش حضور انگشتان اش نماید که از سر هر کدام شان گهر و هنر می بارد.
همایون اگر به ادامه هنرش بپردازد، مطمئن ام که شخصیت اش از لابلاي هنرش شهرت جهانی را اختیار می کند و آن وقت تعقیب گر رد پای مشهور ترین نقاشان دنیا خواهد شد و برای خود و کشور اش افتخار آفرینی خواهد کرد.
من که از اوایل عاشق هنر نقاشان بودم و حال اینکه عشقی را دریافتم که بصورت حقیقی از بدنه ی نقاشی های مجازی انسان را مجذوب هنرش می سازد، خیلی خرسندم، به جوانان که تعقیب گر هنر های اند که ما را احساس آرامش می دهد افتخار می کنم، از ایشان می طلبم تا کارزار خویش را شدت بدهند و نگذارند از این بیشتر مردم تفنگ جاهلیت، بی رحمی، بی عقلی را بر سینه پاک و معصوم هر هم وطن دیگر مان بکوبد.

با حرمت
گل رحمان فراز
 

در پرتو هنر همایون!

در پرتو هنر همایون!

در پرتو هنر همایون!

در پرتو هنر همایون!

در پرتو هنر همایون!

در پرتو هنر همایون!

در پرتو هنر همایون!