آرشیف

2020-5-25

عزیزه عنایت

در پرتوعید

آرزو است که عید وطنم خوش باشد
دورازحــادثــه وریختـن خـون جـوان

پــرتوعیـد رسـد بردرهرخـانـه و بام
سفره ها فارغ ازاندوه غریب وغم نان

لطف حق شامل حال وطن ومردم ما
کودکان شاد ازعیدانۀ هر پیــروجوان

شـادی وهلهلۀ عید رسد گوش بگوش
مطربان نغمه سرا وهمه باهم خندان

نعمت وافــرحق بــردردارا وغـریـب
دم بـدم آیـد و بسیــاربــه رســم بـاران

نفـتـد اشــک یتیـمی دیـگــراز دیــدۀ او
شاد گـردد همه اهل وطنم از دل وجان

باشــد امیــد (عزیزه) کـه خداوند کریم
زکرم لطف کند عید خوشی ازرمضان
 

عزیزه عنایت :