آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

در و صف معلم، به پیشواز روز معلم

بنام خداوند بزرگ

خوش زیِ استـــــاد من، این همه مهمان تست
گر چه نداری روزی، این روز و دوران تست

"علم … الاسما" بخوان، موقف خویش را بدان
وارث پیغمبــــری، این عُـــــــلُوی شـــان تست

در عرصه ی شطرنج تو، مات شد خیل ملـک
برتر از آن جایـــــــگاه، موقف انســــان تست

هرکه یافتــــــه رتبتی، عــــــزت و منـــــزلتی
زیور "هل یستوی"، پوشیـــده از دکــان تست

شاه و دبیر و وزیر، درویـــــش گداه و فقیـــر
دُرِ دانش هرکه یافـت از معدن و از کان تست

هر کجا هسـت داوری، فاضـل و هم سروری
هر که بر کرسی نشست، پرورده در دامان تست

وارث پیغمــــبری، آن که از "ما لــــــــــم یعلم"
پرده اش را دور کرد، عزتش در جــــان تست

همــــــت دانشـــــــوران، در بهــــــــار زندگی
عفــــــــتُ و آزادگی گل به گلستــــــــــان تست

خلق کـــــریم هرکه یافت، نزد سلطان کــــــرم
خلق عظیــــــــم نبی، شرف و احســــــان تست

خامه از تحـریر ماند، فکر من در گِل به خفت
موقـــــــــف معنای تو، بحر بیکــــــــران تست

سهــــــم مادی ترا، آنچه تـــــــلاش یافــــــــــته
ثابت است و پا به جاست، حق تو بر خوان تست

سعی بلیـــــغ کرده است، هم تـــــلاش بی دریغ
صبغت الله اکبـــــــری، همهـدف و آرمان تست

کرد لطف والی غــــــــور، همتی شهردار شهر
بعد چنــــد روزی دیگر، شهر درخشان تست

نقشبندی هـــــــرچه سفت، دُر و مرجان دری
فیــــــــض خامه شعر او، لعل بدخشان تست

 

با حرمت
غلام محمد نقشبندی
غور – چغچران
13 میزان 1392 هـ.ش.