آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

در ولایت غور چــــــــــــــی میگذرد

محترم عبدالله هیواد از زمانیکه بصفت والی غور تعین گردیده همه مردم غور از تعین و تقرر موصوف استقبال نمودند بخاطر اینکه از بین مردم بوده و به زبان مردم و مشکلات محل خوب بلدیت داشته و اقلآ به همکاری مردم میتوانست کاری را به نفع منطقه انجام دهد ولی با کمال تاسف که در رابطه به والی صاحب حرف های را از طریق مطبوعات میشنوم ولی اینکه اصل گپ در کجاست در رابطه به آن حرف نمی زنم چون معلومات ندارم ولی در ولایت غور (3) ملیت زندگی دارند که عبارت اند از تاجک ها ، هزاره ها و برادران پشتون بنام وردک ها که ناقلین اند همه ملیت ها با هم زندگی خوبی دارند که برخورد شان بایکدیگرقابل ستایش است . بنا بخاطر اینکه سرو صداها در رابطه به محترم والی صاحب خاموش گردد از مقام محترم دولت تقاضامندم تا از برادران ازبک ، ترکمن ، نورستانی و یا از برادان بلوچ را بصفت والی به ولابت غور بفرستند تا دیگر کدام بهانه یی در رابطه به قوم پرستی به زبانها گرفته نشود و محترم هیواد صاحب را در جایکه لازم میدانند توظیف سازند بهتر خواهد بود چراکه در رابطه به عقب مانی های ولایت غور از نگاه نبود ادویه ، نرسیدن معاشات دوکتوران بوقت وزمانش ، گرفتن معاش معلمین از طرف مخالفین بخاطر خرید تجهیزات جنگی ، احداث سرک ها ، ایجاد مکاتب ، امنیت شاهراهای که به غور ارتباط دارند ، زمینه های کار یابی و انکشافات متوازن وبد امنی در غور وغیره عواملی اند کهدر وبسایت جام غور بنشر میرسد و مردم از آن رنج میبرند . بنآ آرزویم منحیث غورتبار این است که بیاید همه مان در یک فضای کاملآ آزاد و شعار خدمت بمردم خود کار نمایم در غیر آن میدانید که گپ در کجا خواهد کشید که مشکلات زیادی را ببار خواهد آورد . به پاهای ترقیده و لوچ مرد و زن خورد وکلان ، لباسهای پینه شده ، شکم های گرسنه ، ناداری ، ناتوانی مردم و موجودیت امراض گوناگون در محل باید فکر کرد .
آرزویم نصیحت کردن نبوده بلکه منحیث انسان که (31) در خدمت کشورم قراردارم بهترین حرف هاهم سوی، هم آهنگی ، پذیرش یکدیگر و دستگیری هم نوعان میباشد.

 

 

بااحترام 
محمد سرور انوری غوری 
کابل