آرشیف

2015-1-3

شير محمد هجري

در وصف ولســوالـــي سـاغـــــــــــــــر

طـبع ام چي خوش سروده   شـعـر بـه شـان ســاغــر
طـوطـي بـيـان نـمـــوده از كـيــــف وكــــان ســــاغــر
از چـشـمــه هــاي ســر شـــــار آب روان ســـاغــــر
مـشـهـــور بـه هـر ديــار اســت نــام و نشـان سـاغر
دارنــــد حـيــــات خـــــرم ايـــن ســاكـنـــان ســـاغــر
 
ســر سـبـز و با صفا اســـت   تابــسـتان وبــــهـارش
هـــر رنـگ گــل برويـت در دشـت و كــوهـســـــارش
جــان بـخــش و رو فــزا اسـت آواز آبـشـــــــــــارش
مــرغــــان خـوش نــوا است در صـحـن مرغـزارش
قـمـــري و كـبــــك و بـلـبــــل هـــم آشـيــان ســاغــر
 
آثــــار قـــرنـهـــــا اســـت از اعـتــبــار اســـــــــلام
مــزار شـيـخ مـحــمــــد بـزرگـــــــــــواراســـــــــلام
مشهور به اين زمين است   صـــد نـامــدار اســلام
مــنــار بـا صـفـايـــش بـاشــد شــــعـــار اســــــــلام
قـبـــل از فـتـــوع عـثـمـان تـا ايــن زمـان ســاغـــر
 
انـگـشـتــر است غـورات ساغر به آن نگـين است 
هــم مســــكن مـشـايـخ  كـان عـلـوم ديــن اســـــت
با هـــر قـبـيـل اشــجار بـا مـيـوه شــيـريـن اســــت
گــواه بـه خـوبـــي آن اي جـان مـن همين اســــت
خـطـــاط و نـكـتـــه دانـنــد پـيــــرو جــــوان سـاغـر
 
هـجــري صـفـت زســـاغر زيـن بـيـشـتر چي داري
شبــهـــا بــه ديــــده تــــر بـــا آه وعـجــــز وزاري
ورد زبـــان خــــود كــــن حـمــد و ثـــنـــاِ بـــــاري
اين ســاغـر زيــبا را زود اســت بــه جـا گـــذاري
جــــام بـقــــا طـلـــب كــــن اي نـــاتــــوان سـاغـر
 
 
 
ولسوالی ساغر در ولایت غور
 
ولسوالی ساغر در ولایت غور
 
ولسوالی ساغر در ولایت غور
 
ولسوالی ساغر در ولایت غور
 
ولسوالی ساغر در ولایت غور
 
ولسوالی ساغر در ولایت غور
 
ولسوالی ساغر در ولایت غور
 
ولسوالی ساغر در ولایت غور