آرشیف

2016-7-28

فضل الحق فائض

در وصف شهدا ء جنبش روشنایی در کابل

زه ابر تاریک شام بیگناهان زار گریستم
به مرگ غم انگیزعزیزان هزاربار گریستم

خیابان ناله کرد  زخون نو جوانان
حصارغم شد درو دیوار خانه؛شب تارگریستم

به شبناله ها سود نکرد حسرت و  آه  وفراق
گرفت  بغض گلویم را؛به خواب وبیدار گریستم

چه داغهای روا  دارند  به  پاره تن ما
به ماتم نشستم غم دوست واغیار گریستم

زلذت گردون جرعه ی خوشی ندیدیم
درهیاهوی جاده ها ؛پای انتظار گریستم

تاکه چشم به گهواره گشود آغوش پدر نبود
تاکه پای به جاده کشید؛افتاده برگبارگریستم

سایه فگند ابر سیه ماتم زده گان را
بی پا وسر دویدم ؛بر در ودیوار گریستم

کاسته نشود بخون؛ راه آزاده گان وطن
از ظلمت گرگ وسگ وکفتار گریستم

دربند آزادی خون مار جاریست عدو
چونرگس خفته بررخ گلزار گریستم

خائن ومجرم مستور نباشد به چشم ما
دراشک تمساح رهبران پرگفتار گریستم

هندو وبت پرست فرض جهادکرد به وطن
عالم ومفتی ما لب دوخته ؛دربندحصار گریستم

درمرگ آزادگان عزای ملی چیست (فائض)
خاک به فغان آمد؛ ومن به عار گریستم

 عزیزان گرامی در عرصه شعر مهارت ندارم  اما گاهی  تلخی زمانه کامم را تلخ کرده  باعث سرودن  اندک نمونه از شعر به زبان میاورم در کمی وکاستی هایش بنده را کمک  نموده ممنون فر مایید

یاحق
فضل الحق (فائض) شهر فیروزکوه