آرشیف

2015-1-29

دید بان کنار جاده

در وصف انگـــریـــــــز

به انگــریز ســگان بــاشند مقـرر
بهر کاری که تـــو دانی بـــرادر
 
درآنجا نیست دیگر کارو بــــاری
بجز از فسق و از بهتان منــــکر
 
بــود آنجا دروس مکر وتوهــــین
به آن حدی که از اندازه بیـــشتر
 
به زن شوهربود سگ ازسرصدق
تــو این را بشنو ای جان بـرادر
 
بود سگ ها عــزیز و مونس شان
ولی اطفال انـــدر دست ک ون گر
 
بنام درس وهم تعلیم قــــــــــــرآن
بچه هــارا نمایند ک ون یک ســر
 
ازین فـــورمول میدان فسق ایشان
زن ازبهر بچه بچه ز شوهـــــر
 
زهــــــــرجای کسی رو آرد آنجا
همان آموزد از آن شــوم کافـــر
 
اگر بـــاور نـــداری حرف من را
بخوان کار حنیف خان بار دیگر
 
پس ازدوستی بهمچوکافری پست
کجا بــاشد به دین حق بـــرابــر
 
زه چه خواطر تلاش و جهد باشد
به دوستی این گبران خود ســـر
 
بهمچو مردم پـــر فســــق و مکار
چراخودرا بسازید دوست ویاور
 
*******
 
ز انگلــــــیس بما گــردید مقــرر
گــــــروه طالبی بیحد ستمـــــگر
 
ندیدیم درجهان امــــروز یک سر
بمثل این گــــــروه کس را مکدر
 
بهر نحوی که انگریز حکم راند
همانسان میگذارند بر رهش ســر
 
بهر جائی بحکم خویــش ســازند
گــــروه های تـــروریستی مقــرر
 
زآی اس آی پاکستان چـــگویـــم
بـــــود فرمانـــروای طالب کــــر
 
تـــرور و انتحاراست کار ایشان
رویشی کــو بقـــرآن نیست برابر
 
نه پــروای که سوزند کودکان را
نه ترســی از خداواز پیــمبـــــــر
 
زنند نامـــوس مـــردم را به کبل
بنـــام آن که ایـــــشاننـــــــد داور
 
اگر پــرسی که از قران چه دانند
نــــــدارند آیتی ازآن بخاطـــــــر
 
ولی گــوئی که مطلق امر دارنـد
زقــــرآن و رســول وحــــی داور
 
بحکم خـــود بمردم میفروشنـــــد
بهشت و حوروغلمان جمله یکسـر
 
زهـــــرخـــانه اقلا یک نفـــر را
بکـــشتند حق خود دانند با جهــــر
 
نــــدارند تــــرس از آه یــــتیمان
نــه از پـــرس وسوال روز محشر
 
چـــــرا که معتقد باانگـــریز انــد
ازینـــرو مطمئین انـد وتبه گـــــر
 
یـــــقینا دالــــر وزرکبـــــــر آرد
ازینرو ســـربــرند کهــتر ومهتــر
 
ندیدیم اندرین دنــیای خود ســــــــر
ز طالــب بیشــتر کـــس را ستمگر
 
ازآن بــدتــــر گــــروه مافیائــــی
بمــــا آمـــد زبـــن این را تو بنگر
 
خــدایادرامان داری تو مارا
زشر این گروه های ستمگر
 

ع. ک. بی ریا
 عقرب 1390
کابل