آرشیف

2017-1-28

در وصف اندراب
ای عزیزان ! بیاید دربهار سیر گل وگلزار اندراب = لالــــه وریحــان بروید کوهسار اندراب
دره کشـــــن آبادش بی نظیر است در جهـــان = آب هفت رنگــــــش آید زچشمه سار اندراب
پلخــــواه بــنو وسرپل ومیروا کنــــید تماشا = باغهایـش پرزبلبلان وهم دره مشکبار اندراب
آرزو واودا را گویم کاروان ســرای باد صبا = نسیم سحر درکوه هندوکش بود عطار اندراب
ارزنگان ولین وباغجباغ چوساقه گل درمیان =صیادها وخانقاوسنگبران است افتخار اندراب
ده صلاح وبراتاودهزک چون بوته گل دربوستان = چــــــــــون آشیانهءبلبلان خوش خوان نوبهار اندراب
قاصان وشهشان چون سرو بود سبزوخرم = هم نظیرگلهای رنگارنگ دره پل حصار اندراب
ده یک و قزه وسراب ومندان بوقلمون شمات = پکنــــــــــدی ودریشو وتغانک قریه های پرآبشار اندراب
کوه هایش سربه فلک پرازبرف مزین بود = ببـــــــــین بس عجب آهوی خوشنهادومشک ختن داراندراب
آب دره هایش آید شفاف از میان سنــــگ = بی مانند درجـهان ماهی بی خارو خالدار اندراب
ازدره هایش اشک ریزد زهجــــــــران بهار = پرازسبزه و گـــــــــــلزار شود جویبار اندراب
نیک وصف کـنم گیـلاس وبلخی اش رابی شمار = سیب مشهورش اسـت میوه بر بار اندراب
فرزندان بس قهـرمانش در سنگرهای جهاد = گلگون قباء بود رفـتن زیر خاک شعار اندراب
روس وانگلــــــیس را راندند زافغانســـتان = چون شــــــــــــــــیر دلاوران سپهسالار اندراب
مهـــــــــد علم ودانش از نخبه گان اندراب = شیخ الحـــــدیث عبدالقاهر فرزند نامدار اندراب
دامن جهل برچیده شد ازهرگوشه وکنار = زفییض علم وعرفان شد چراغان شب تار اندراب
هر که یکبار آید سیر گل وگلزار اندراب = شایق  ازبوی عطـــرش باشد سالها خمار اندراب
واصف آن فرزانه فـــــــــرزند باوفایـــــــــــــــــش
است "شایق الله"زادهء متدین عالی تباراندراب