آرشیف

2014-11-15

mazizi

در نمکسار خرافات

در نمکسارخــــرافات وکَلـــَـک
هر که افـــتد جابجا گردد نمک

آنکسی کز عقل ودین بیگانه شد
مستحق تیــغ ورنجــــیر وفـَلَـک(1)

دور باش از دامهای روضه خوان
تا نیـــافتی ناگهــــان اندر تَلـَک( 2)

آدمـی باید شناسد قدر خود
مـنزلش بالاست ومافوقِ مَلـَک

پاک وناپاک آنزمان گردد تمیز
تا که گردد خـوب غربال واِِلـَک( 3)

ای « عزیزی» حرف حق را دائما
می رســان انــــدر زمین وتا فـَلَک(4)

پایان
************
چهارشنبه – ساعت 15:58
05-11-2014

1-فــَلَک- وسیلۀ شکنجه وعذاب که بر پای بنندند ومجرم ومتخلف را ویا بچه های مسجد و مکتب ومدرسه گریز را با چوب وشلاق وقمچین لت میکردند
2- تلک – بمعنی دام وسیلۀ که حیوانات بزرگ را شکار میکنند
3- اِلَک – همان غربال است
4- فـــــلَـَک – همان کهکشان وجمع آن افلاک است بلندای آسمان است