آرشیف

2017-1-28

گل رحمان فراز

در نبود اخگر، حلقات فکری دانشجویان کابل از بین رفت!

زنده یاد قسیم اخگر از جمله پر شهرت ترین روشن فکران سوسیال فکر، شخصیت غریب نواز، دانشمند درس خوانده، انسان بی آلایش و جوانمرد پر از معنویت بود که از لرزش صدایش ارزش ها بوجود می آمد و دانشجویان بی گمان همچون شمع بر دور پروانه معرفت و دانش آموزی استاد اخگر می تپيدند.
کودکی بیش نبودم که با نام و سخاوت استاد اخگر فقید برای طبقه دانشجو و کم دست آشنایی و معرفت حاصل نمودم، استاد بیشتر از هر پدر اصلی برای دانش آموزان و معرفت جویان مهربان و اخلاص مند بود، خیلی می خواست پدرانه، مخلصانه و باز با دوستان اش رفتار نماید که از لحاظ سنی تفاوت بسیار دیده می شد اما اندک ترین ایراد و تفاوت در طرز رویه استاد اخگر با دوستان دانش آموز کم سن اش دیده نمی شد.
حلقات فکری استاد قسیم اخگر در اواخر هر هفته جریان داشت، مشتری سخنان استاد را بیشتر از همه دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه کابل شکل می داد، هر هفته دوستانه و بدون تعارف با نوید و سخن تازه یا مطلب جدید توام با آزادی پرسش سئوالات و ایراد بیانات انتقادی شاهد حضور استاد بودیم.
او خیلی مهربان بود و بی اندازه پاک دل، روبرو شدن با او روایت آشنایی داشتن سابقه با وی را داشت، بسیار کوشش می کرد تا بیشتر انسان را درک کند و بر مبنای همان درک نصیحت های مفید، دل پذیر، مؤثر و آموزنده داشته باشد، اخگر فراتر از از حلقه قومیت فکر می کرد و حلقات فکری او ظهور اندیشه های مکتب خانه دانشمندان بزرگ فرانسوی، یونانی و رومی بوده است. 
او دانشمند تر از دانشمندان دیگر بود چون تفکر اش به والایی اندیشه دانشمندان بزرگ می رسید و تجارب زیست با همی وی با قشر فقیر و ذلت دیده جامعه افغانی برایش افتخار فزون تر و با اهمیت را می داد که انديشمندان دیگر از داشتن این نعمت محروم اند.
خلاصه او چتر تجمع دوستانه دانشجویان کابل بود و از حلقات فکری او دانشجویان کابل رنگ و بوی احترام، اخلاق، ادب، علم، هنر، معرفت، تربیه، دانش و مقام می آموختند، حالا که او را در جمع مان نداریم نگران کننده است و دل های بسیار به یادش افسرده، دلهره، غم گین، بی کس و بی نوا است!

یاد آن دوست گرامی جاویدان باد!
با مهر 
گل رحمان و فراز