آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

در مورد صلح دو قوم

 

ما اشخاصیکه از دو قوم پهلوان وباین  در مرکز ولایت غور ایفائی وظیفه مینمائیم به ندائی صلح لبیک گفته تعهد سپردیم تا نزاع های قبلی را فراموش نموده وجهت رفع همه دشمنی ها در آینده تلاش نمائیم واز جمله مطالب منتشره  پژواک فقط فیصله هئیت صلح را بدون از عدد کشته شده ها دیگر مطالب هئیت صلح را تعید منمائیم  وهمرای محمد حسن حکیمی هیچ گونه مصاحبه نداشتم آنچه نوشته مطابق میل خودش بوده که توقع دارم که از زبان کسی به اخبار چیزی سپرده نشود.

 (آنچه نزدیک به حقیقت است درقسمت کشته های جانبین میتوان به ارقام ذیل اشاره نمود  در اختلافات تنظیمی از هر دو جناح از سال 1363الی1370 به تعداد 122 نفر از سال 1371الی1375 که علاوه از موضوعات تنظیمی اختلافات قومی را در بر گرقته 16 نفر دردوره گروه طالبان درحدود 96 نفر  واز سال 1380تا سال جاری به تعداد 12نفر بقتل رسیده لزا بطور مجموع دراختلافات تنظیمی قومی وگروه طالبان به تعداد 268 نفر تحت عناوین مختلف بقتل رسیده است ودراین جریان اضافه از هزار خانه حریق ودرحدود 100الی 150 خانه مهاجر گردیده است واز اینکه از توجه مقام ولایت غور وشورای عالی صلح بوسیله هیات منتخب مقام ولایت وشورای صلح به روی تعهدات میان دوقوم صلح بر قرار گردیده همه مردم هر دوقوم ازآن به گرمی استقبال نموده ودر اجرای فیصله شورای صلح جانبین خودرا متعهد میدا نند.