آرشیف

2020-6-24

رفعت حسینی

در مدح یک مافیایی افغانستان

امروز(۲۴جون۲۰۲۰) درافغان جرمن آنلاین نگاشته یی را خواندم زیرعنوان:
«پاسدا مولانا و بیدل یادی از مثنویخوانی و بیدلخوانی حیدری وجودی»

همین پاسدارمثنوی [مولانا] جلال الدین بلخی  و[ابوالمعانی میرزا]عبدالقادربیدل یعنی حیدری وجودی ،درسال ۱۳۹۳خورشیدی ،درمنقبت یعنی <هنر، کمال، فضل و کار های نیک> یکی از ایجادگران مافیای فساد درافغانستان، مارشال!!! فهیم قسیم، این سرودهء {شکوهمند وخجسته!!!} را  نگاشته است:

 

 

مرد خودمدار شعری از حیدری وجودی در سوگِ محمدقسیم فهیم

6 حمل 1393

ای مردِ پاسدار جهاد و مقاومت
فرزندِ نامدارِ جهاد و مقاومت

ای راه و رهبر خط مسعود قهرمان
سرلشکر تبار جهاد و مقاومت

ای قدردان خامه و شمشیر در نبرد
شخص پُرافتخار جهاد و مقاومت

عشق و خردگرایی و امید داشتی
در کار و کارزار جهاد و مقاومت

شخصیت تو بود درین گیر دار دهر
در زنده‌گی حصار جهاد و مقاومت

جسمت اگر شکست ولی هست جان تو
نیروی پایدار جهاد و مقاومت

اندیشه و شجاعت تو بود و هست و باد
در رزمگه، شعار جهاد و مقاومت

طوفان روزگار نبردت ز جاـ گهی
ای دژ استوار جهاد و مقاومت

رویینه پیکر تو اگر زیر خاک شد
جانت بود وقار جهاد و مقاومت

خودخواه نساخت منصب اعلی و عالی‌ات
ای مرد خودمدار جهاد و مقاومت

رفتی و داغ خویش به دل‌ها گذاشتی
ای شمع تابدار جهاد و مقاومت

در روز ماتم تو سیه‌پوش گشته‌اند
بوم و بر دیار جهاد و مقاومت

تا نام عشق و عزت و آزاده‌گی به‌جاست
هستی تو یادگار جهاد و مقاومت

 

….