آرشیف

2015-6-8

سجاد ساحل

در محفل تجلیل از سالروز تأسیس کمیسیون:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان- دفتر ولایتی غور، روز یکشنبه 17 جوزای 1394 از سیزدهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مرکز ولایت غور تجلیل و گرامی داشت به عمل آورد. 55 تن از رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی، نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها و مردم عامه که،  بشتر از نصف اشتراک کنندگان را زنان تشکیل میداد در این محفل اشتراک ورزیدند.
محفل با تلاوت آیات از کلام الله مجید و نشر سرود ملی آغاز و سپس خانم فریده ناصری مسؤل بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان، به نمایندگی از کمیسیون، ضمن خوش آمدید وخیر مقدم به اشتراک کنندگان، سیزدهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به کافه ملت افغانستان بخصوص اقشار محروم جامعه تبریک وتهنیت گفت. وی همچنان مبانی قانونی، اهداف ، دورنما و بخش های کاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تذکر داده و افزود: یکی از اهداف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش سطح آگاهی از موازین حقوق بشر در کشور بوده، دفتر ولایتی غور در سال گذشته از طریق برگزاری جلسات اگاهی دهی، ورکشاپ ها وسمینار های علمی 1840 نفر را آگاهی داده و به اساس تفاهمنامه های آموزشی در یازده مرکز تعلیمی وتحصیلی در سطح ولایت 1160 نفر مضمون حقوق بشر را آموخته و 51600 دقیقه موضوعات متنوع حقوق بشری از سه رادیوی محلی ولایت غور(رادیو سرحد، رادیو فیروزکوه ورادیو صدای عدالت) به اساس تفاهمنامه نشراتی بین کمیسیون و رسانه های مذکور به نشر رسیده که این یک گام بلند در راستای ارتقای سطح آگاهی شهروندان به شمار می آید".
 آقای معصومی رئیس خدمات سکتوری به نمایندگی از ولایت سخنرانی نموده  در قسمت از سخنانش بیان داشت: "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی است که به اساس ماده 58 قانون اساسی افغانستان پشتوانه حقوقی گرفته و این کمیسیون در راستای رسیدن به اهداف خود مطابق با قانون عمل می کند."، وی همچنان اضافه کرد که،حضور کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها در یک جامعه ضروری بوده تا، حکومت را در مسیر اصلیش رهنمای کند. آقای معصومی حکومت ها را به دو دسته حامی حقوق بشر و ناقض حقوق بشر تقسیم بندی کرده گفت: اگر دولت مطابق قانون که عدالت اجتماعی را در نظر گرفته عمل کند وتوازن انکشاف را مراعات وارائه خدمات را بدون تبعیض به شهروندان خود ارائه داشته باشد، حکومت حامی حقوق بشر پنداشته می شود و اگر حکومت توجه به عدالت اجتماعی، برابری ونفی تبعیض بین شهروندان و اعمال حقوق شهروندان  نداشته باشد، روابط بر ضوابط غلبه کند، فساد اداری گسترش می یابد واین حکومت ناقض حقوق بشر است که درنتیجه به تمام ارزشهای ملی و حقوق شهروندان  اهانت می کند.
رئیس دارالمعلمین غور آقای استاد فضل الحق فایق، ضمن تبریک  این روزبه تمام شهروندان، به زمینه تاریخی حقوق بشر پرداخته و دین اسلام را یگانه حامی حقوق بشر خوانده وافزود: تامین حقوق بشر تأمین عدالت اجتماعی است. استاد فضل الحق مشکلات امروزی را در قسمت رعایت حقوق بشر بی سوادی دانسته و راه مبارزه با آن را بالا بردن سطح شهروندان از حقوق بشر بیان داشت. وی افزود این راه کارها می تواند از طریق برنامه های آموزشی در نهاد های اموزشی، اکادمیک های علمی تطبیق گردد.استاد فایق کارکرد های  کمیسیون مستقل حقوق بشر را قابل ستایش خوانده وافزودکه، بیش از یک دهه کمیسیون دست آورد های خوبی را در زمینه آموزش حقوق بشر داشته که منجمله تدریس مضمون حقوق بشر را در دارالمعلمین ها و مراکز آموزشی نام برد. در سال های گذشته ما مضمون حقوق بشر را در تمام دارالمعلمین ها در سطح ولایت با حمایت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تدریس کردیم.
آقای خدایار واقف رئیس شبکه های جامعه مدنی در ولایت غور، ضمن تبریکی سال گرد تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که یک نهاد ناظر بر عمل کرد دولت است بیان داشت: "شما میدانید که پیشرفت وترقی، سعادت و سلامت، صلح ورفا وامنیت بستگی به عمل کرد انسان های آن کشور دارد. وضعیت که امروز بر جامعه ما حاکم است مورد  قبول آگاهان امورو دانشمندان این کشور نیست. بحث مشکلات و چالش ها، در عرصه های امنیتی و اقتصادی در افغانستان با سایر کشور ها متفاوت است." آقای واقف عامل تمام این مشکلات و چالش ها را مدیریت ضعیف وبرخورد سلیقه ای  زمامداران سیاسی حکومت های گذشته افغانستان می داند. آقای واقف بیان داشت: از روز که ما کشور بنام افغانستان داریم فرصت های زیادی را در عرصه های مختلف مانند، تعلیم وتربیه، نظام اقتصادی و روابط سیاسی از دست داده ایم. امروزه که، ما در قرن 21 زندگی داریم دچار یک سلسله مشکلات و ضروریت های ابتدای که هستیم سر منشأ از حرکت های سلیقه ای زمامداران گذشته این سرزمین است.  مشکلات امنیتی، جنگ و وضعیت نا بسامان در افغانستان ناشی از فعالیت های استخباراتی است. اما تحلیل وتجزیه این جنگ ها از لحاظ علمی و استعداد آن متاسفانه برای مردم ما قابل فهم نیست. مردم افغانستان قصدا سال ها به عقب نگهداشته شده تا ارزشهای ملی، حقوقی واسلامی خود را نداند تا، از فرصت ها و منابع ملی به نفع دیگران صورت بگیرد. مشکلات که امروز دامن گیر مردم ما است، تمام این ها از عدم درک مردم از اوضاع سیاسی و اجتماعی دارد. اگر عدم آگاهی شهروندان جبران نشود حیات مادی ومعنوی این مردم و نسل آینده تماما به باد فنا خواهد رفت.  حکومت جدید از سال 1381 به این طرف دارای یک سلسله نظام نسبی بوده اما توجه به مشکلات اساسی نکرده به عوض روی موضوعات جزئی اندیشیده است. تمام مردم حرف از صلح میزند اما وقتیکه ما اذهان مردم را روشن نسازیم با چه کسانی صلح را بوجود بیاوریم. کسی که امروز بالابی فرزندان خود رحم ندارد، فرزندان خود را به مکتب روان نمی کند چطور از این اشخاص انتظار صلح را داشته باشیم." آقای واقف می گوید : آمار که نزد ما است بیشتر از مکاتب در سطح ولایت غور مسدود است. بیاید که برنامه های بنیادین که، نظام اصلی یک جامعه را رقم میزند تقویت نماییم. آقای واقف می افزاید: "اگر استعداد های این مردم از نقطه صفری ارتقا داده شود، مردم این سرزمین به عوض تفنگ علیه یکدیگر قلم بگیرند؛ آن زمان صلح و امنیت تأمین می شود وارزش های حقوق بشر نیز تحقق پیدا می کند."
نماینده ریاست امور زنان خانم هاجره بشیری از پیشرفت های که در عرصه امور زنان از 1381 به این طرف صورت گرفته  مانند،  داشتن نمایندگان اناث در شوراهای ولایتی و پارلمان و داشتن شاگردان اناث در مکاتب ودانشگاه ها صحبت کرده و مشکلات و چالش های که وجود دارد نیز متذکر شد. خانم بشری افزود "این پیشرفت ها در مورد زنان عمومیت نداشته بسا در ساحات و محلات دور دست زنان و دختران دسترسی به خدمات اجتماعی ندارند. در شرایط  پیش آمده و مشکلات امنیتی، اعم از زنان ومردان قربانی خشونت شده و حقوق بشری شان نقض می گردد.
رئیس احیا وانکشاف دهات     در ختم جمع بندی نموده وی همچنان حضور کمیسیون را به تنهای بسنده ندانسته وهمکاری مردم ونهضت عمومی  باالخصوص جوانان را در راستای تأمین صلح و امنیت و تحقق ارزشهای انسانی وملی مهم خواند.
 
پایان

گزارشگر: سجاد ساحل
 

در محفل تجلیل از سالروز تأسیس کمیسیون:

در محفل تجلیل از سالروز تأسیس کمیسیون:

 

در محفل تجلیل از سالروز تأسیس کمیسیون: