آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

در محضر جام امروز فریاد قلم باشد

د ر  مـحــضــر جا م  ا مـروز فــر یـا د  قـــلــم  بـا شــــد
ر نـجـو ر  و د ل  آ زر د ه  ز ا ســتـا د  قـــلــم  بـا شــــد
 
ا ز  حــب  عــمـیـــم  عــشــق  بـر یـا د  رخ   شــیــر یـن
ا ز  تـیـشـــهُ  فــــر هــا د م   بـیــــد ا د  قـــلــم  بـا شــــد
 
ا ز  کلــک  سـخـن سـنـجـا ن  در وصــف  حـقـیـقــت هـا
هــر جا سـخــن  مـعـقــو ل  ز ا مــد ا د  قـــلــم  بـا شــــد
 
ا ز  خیـر و  شـر  د نـیـا  صـد  شـور و شـر اسـت پـیــد ا
ا ند ر دو جهــا ن  مضـمـو ن  ا نـشـا د  قـــلــم  بـا شــــد
 
د ر پـیــچ   و  خـــم  تا ر یـخ  در  زیـر و بــم   قـــد ر ت
مـصــوُ ن  ز هــمــه  آ فا ت  شـمـشـا د  قـــلــم  بـا شــــد
 
جـز و صـف حقـا یـق نیسـت  آ دا ب سـخــن  مــو ز و ن
بـر حســب  ا صــول  عــشــق  بـنـیــا د   قـــلــم  بـا شــــد
 
مــذ مــو م  ز مـا ن   با شــد  اعــمـا ل   بـد ا نـد یــشــا ن
کـز  وصـف  نـیـکــو یـی  هـا  د لـشـــا د  قـــلــم  بـا شــــد
 
تـصــو یــر  حـقــیــقــت  هــا  تــشـهــیـــر  جـنـا یــت  هـــا
بـا  خـا مـه ُ  حـقـگـــو یـی   ز ا یــفـــا د  قـــلـــم  بـا شــــد
 
د ر  حـــسـن   ر قــــم  کـــرد ن  بـر لــو ح  د ل  یـا را ن
هــــر  لـحـظــه  و هـــر آ نـــم   مــیــلا د  قـــلــم  بـا شــــد
 
تـا ر یـخ  جهــا ن  یـکـســر مــر قـو مـه  به  خــو ن  د ل
تا حـشـر چـنـیــن  ر نـگـیـن  ز ا یـجـا د  قـــلــم  بـا شــــد
 
ا ز  حــمـــد  و  ثـنـا ی  حـق  تا لـحـظــه ُ  نـفــخ  صـــو ر
بــر  لـــو ح   د ل   یــا را ن   ا و ر ا د   قـــلــم  بـا شــــد
 
تـو ضــیــح   حـقــیـقــت  هــا  تـقــبــیـح   شـقــا و ت  هــا
بـر  و فــق  ا د ب  هــر جـا   ز  ا ر شــا د  قــلــم  بـا شـــد 
 
و صــف  ا د ب  و عـــر فـا ن   عـلــم   و  هــنـــر  ا خــلا ق
  ز یــبــنـــد ه ُ  کلـــک  تــو  د هـــــز ا د  قـــلــــم  بـا  شـــــد
 
ا فــســـا نـه ُ حـــب  ا و  کــز  خـلــق عـظــیــمـــش  بـــو د
تـا  حــشــر  هــمــــی  رو شـــن  بــر یـا د  قــلـــم  بـا شـــد 
 
د ر کـشـو ر  جا ن  و  د ل   د ر  مکـتـب  عـــد ل  و د ا د
ا ز  فـضــل  و هــنـــر  پـیـــد ا  ا یـرا د   قـــلــم   بـا شــــد

 

استاد فضل الحق فضل
چـغـچــــرا ن  د یا ر فـیــروز کــوه غور  حـوت سا ل 1390 هـجـری شـمـسی
 ا یـن  پا رچـه  به ا حــتــرا م  واستـقـبـا ل شـعـر شیـوای شـا عـر گرانمایه  و مایهُ افـتـخا ر فرهـنـگیـا ن و قـلـم به دستـان غور باسـتان محـتـرم  حا جـی صا حب عـبـد الـشـکـور  دهـزاد  زیر عنـوان  فریاد قـلـم سـروده شـده است.