آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

در مان درد عـشق

جـهــــا ن  ر و شــــن  بـه  نــور  ر و ی  لـــیــلا
ســـــوا د   ز لـــف   شـــب  گـیـــســـو ی  لــیــلا
 
هــزا را ن  هـمـچـو  مـن  با عـشــق  و اخـلا ص
چـو مـجــنــو ن  هـــــو  ز نا ن  در کـوی  لــیــلا
 
شـب و شــمـع و شــراب  و شــو ق و ا حسـا س
نـــــــد ا ر د   جــــلــــــو ه ُ   بـــی  روی   لــیـلا
 
مـــــز یـــــن  خــلــــــقـــــت   ا بـــنــــا ی   آ د م
بـه  خــــلـــق  و خــصـــلـــت  نــیــکــوی  لـیـــلا
 
فـیـو ض  جـوی  شـیــر و عــمــر خــضــر ا سـت
تــمــــا شــــا ی  گــــل  خـــو شــبـــــوی   لــیـــلا
 
نشـــا ط  هـــــر د و گــیــتـــی  را  تــوا ن  یا فـــت
نـــشـــیــنـــی  گــــر  د مــی  پـهـــلــــوی    لــیــلا
 
نــمــا ز  و ســـجــد ه ُ عــا شــق  مـجـا ز  ا ســت
بــه  مــحـــــــرا ب   خــــــــم   ا بــر و ی   لــیــلا
 
خـجـــــــل  شــــــد  ســــر و  قـــــد ا ن  ز مـا نــه
چــو  د یـــد  نــــد   جــلـــوه ُ  د لــجـــوی  لــیــلا
 
ســـو ا د  و ســر مــه  و  مشــا طـه شــد  نـســخ
ز  ســــحــــــر  نـــــر گـــس   جــا د و ی   لــیــلا
 
تــــر ا  گـــــــر د د  مـــشــا م   جـــا ن  مــعـطــــر
ز فــــیــــض  طــــٌــــر ه ُ  خـو شـــبــــوی  لــیــلا
 
بـه  درد  لا عــــــلا ج  عـــشـــــق  هـــــــر  گـــز
نــــد ا نـــم  چـــــا ر ه  جـــــــز  د ا رو ی  لــیــلا
 
مــرا  قـلـبــی ا ســت  مـکــنــو ن ا ی عــزیــزان
درو ن  ســیــــنــــــه ُ  حــقـــــــجــــــوی   لــیــلا
 
بـه مــحــشــــر  ســـــر و را ن  هــر د و عـا لــم
ا ســـیــــر  حــــلــقـــه ُ  گـــیـــســـــو ی   لــیــلا
 
یـقـیـن  تـا  مــنــــــز ل  تا ریــک  قــبـــر ا ســـت
د و چــــشــــــــم   ا نـتـظــا ر م  ســـــوی  لــیــلا
 

شـهــر هـــرا ت
اسـتاد فـضل الحق فضل
ســر طـا ن 1389 هـــجــری شـمـسـی

ایـن پا رچه  در محـفــل مشـا عـــرهُ خـصــوصـی و دوسـتا نهُ  سـروده شــد ه بود  که پیـش ا ز پِـیش( لـــیــلا ) عـنـوان داده شـده  بود بـنـا برا ن زمانیکه با شـا عران جوان روبرو شدم من هــم ریا نور زیدم و خواستـم به ایـن خواهـش شـا ن لبـیک بگـویم و زیر عـنـوان لیلا  چیزی بـنـویـسـم ا ما به قـول معــروف معنی در بـطن شا عر اسـت کـه لـیــلا ومحبوب مـن   که هــســت؟ و چگونه هـمه لـیلا های جهـا ن  د ل در گـرو محبـت او داده اند واز او فـیض هـا میجـویـنـد کار جـدا گانه هــســت  و مـن هـمان لیلای را که هـمه عالم و آدم  عاشـق رویـش هـستـنـد و سـتـوده خالق مخـلوق هسـت میستایـم.