آرشیف

2018-4-18

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

در فصل عیش و کامرانی، درفصل طرب و مستی …

اجازت فرمایند تااندرین فصل پر از فیض که فیض ورحمت او برما میسر است متاسف آن هستیم که اندرین فصل دارند جنگ هارا توسعه وگسترش میبخشند یک روز میبینیم ومیشنویم که در این دهکده روز دیگر درآن دهکده در حومه های شهر فیروزکوه فلان، بن فلان با ده تن کشتند، هزاره های بیچاره ومظلوم رامظلومابانه بدون جرم گناه میشنویم که درحومه های بره خانه باگلوله بستند این همه بد بختی ها این همه آدم کشی هارا کی پاسخ خواهد داد، قانون اساسی ، حکومت مرکزی ، پارلمان ، من ، تو ، او یکی ازینها یاهم همه مان باید پاسخ گو باشیم. اندرین فصل جنگ ها ، اندرین فصل دودلی ها ، اندرین فصل ظلم وآدم کشی ها به ما اجازت فرمایند تا شمارا بکشیم با، بهار رباعی های ، رباعی های عرفانی ، رباعی های انسانی که انسان زیر دیدش میچرخد وبه همه ادیان دنیا احترام ویژه قایل است:
چند رباعی را که پاسخ گوی همین ادعاست از جناب شیخ ابو سعید ابوالخیر خیری پیشکش پیش حضور میداریم :

رفتم به کلیسای، ترسا ویهود
ترسا ویهود،جملگی رخ بتوبود                       
                                     بریاد وصال تو به بت خانه شدم
                                    تسبیح بتان زمزمه عشق تو بود
از عمرخیام رباعی را پیشکش میدارم :
ابریق می مرا شکستی ربی
برمن درعیش را ببستی ربی
                                    من می خورم وتو میکنی بدمستی
                                   خاکم بدهن مگر تو مستی ربی
یک رباعی دیگررا از جناب شیخ ابوسعید مینویسیم :
بازآ،بازآ، هرآنچه هستی بازآ
گرکافرگبروبت پرستی بازآ
                               
                                 این درگه مادرگه ناامیدی نیست

                                صدبار اگر توبه شکستی بازآ

این چند رباعی را اجازت فرمایندبه ناامنی های راکه درحومه های فیروزکوه دارند دامن میزنند پیشکش میداریم از همه آنها انتظارداریم تا درامنیت راها همه انسانهارا کمک های انسانی فرمایند ونگذارند تا حراس افگنی بر امنیت غالب آید!!!

یاهو
حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی