آرشیف

2014-12-15

محمد رضا احسان

در فراق كسي

 
گر يارك مارا رها كرد سفر بخير
دل ز سـيـنـه جـدا كـرد سـفـر بخير
 
گر او مسيرش  دگـر كـرد و رفت
مارا اسير دام بلا كرد سفر بـخيـر
 
گـر غـم بـمـا هـديـه نـمـود جدا شد
خوشي از ما سوا كرد سـفـر بـخير
 
گـر بـر ماتـم و صد غم  نشاند مارا
بـه درد زمـان مـبتلا كرد سفر بخير
 
بـود عمري دوامدار مركز اميد ما
ايـن انـتـظـار گـر فنا كرد سفر بخير
 
جـز ايـن نـيسـت كه حال دعا گويم
آن نـيـك كـه صـلاه كـرد سفـر بخير
 
يـادت گــرامـي و سـرخ بـاد راهــت
بلبل راهـش نـوا كـرد سـفـر بـخـيـر
 
ســازيـم بـا سـوز گـر نيـسـت آنـكس
او (احـسـان) و وفـا كرد سفر بـخـيـر
 
 محمدرضا احسان
هند- 2012