آرشیف

2016-8-2

محمدگل پویا

در غور مـــــــــا چه میگذرد؟!!
در غور ما اختلافات قومی به اوج رسیده و ریشه همه بدبختی ها را اختلافات قومی ، سمتی و مذهبی تشکیل میدهد.
بعضی ملاها و آقای های ما ، ملاهی وآقایی را به ارث بردند و از دین بی خبر هستند و بعضی ها هم نا خوانده فتوا میدهند. 
غوری ها همیشه در آتش نفاق قومی سوختند .
حکومت مرکزی هیج توجه بمردم غور نداشته و ندارد. #غوری ها هیزم سوخت برای دیگران بوده اند.
در غور ما فساد اداری و اخلاقی  به اوج رسیده که مایه نگرانی است.
حلقه امنیتی در غور روز به روز تنگ تر میشود.
عده ی جوانان در غور به خدمت اربابان و بعضی رئیس های بی کفایت دولتی قرار دارند.
وکیل های پارلمان ما همان اربابان محلی یا به اصلاح عام (همان قلدوران ) محلی هستند.
جوانان ما بیشتر شان انحصار گرا هستند،  پیشرفت دیگران خار چشم شان بوده و تحمل پذیری ندارند.
در غور ما رای دهی در انتخابات به اساس قوم ، گرو و قبیله میباشد .
در غورما اگر کسی جرم را مرتکب شود ولو که جنایت کار هم باشد اقوام آن او را حمایت میکنند.
در غور ما خشونت علیه زنان و اطفال  به اوج رسیده .
درغور ما شفاخانه ولایتی و بعضی ریاست های دیگر بشکل قومی و فامیلی رهبری میشود .

پ.ن: نوشته من به هیچ فرد خاص ،قوم و گروهی بر نمیخورد با هیچ کس عقده شخصی نداشته ندارم گوا باشید .