آرشیف

2018-12-2

mazizi

در عزای قتل عام علما و دعوتگران اسلام در کابل

 

دشمنـــان جناب پیغمــــبر

عاملان فساد و فتنه و شــر

 

این ستم پیشه گان عصر نوین

ضد ذیروح و باغ سبز و شجر

 

کتلــۀ ساخت دست استعمار

قاتل وجـــانیان ویرانگــــر

 

این سپاه پلیــد خصم زبون

که ندارند بحکـــم دین باور

 

مسلمین را نشانه می گیرند

بین محراب مسجـــد ومنبر

 

انفجـــار مساجــــد وتکیــــه

نیست جز کار ملحــــد وکافر

 

خون مسلم بمثل جرعۀ آب

هیَ بنوشند چو سهل وآسانتر

 

بار دیگر بکابــــل زیبـــا

باغ گل را نموده اند پر پر

 

محفل دعوت مسلمـــانان

سوختندش به شعله واخگر

 

مصحف پاک را به آتش کین

بنمودند چــو خاک وخاکستر

 

وقت آست که مسلمین باهم

همه باشند کنار یکــــدیگــر

 

نگذارند که دشمنــــان خدا

بیش ازین حالشان کنند ابتر

 

قطع سازند دست تکفیری

از خوارج ورافضی یِ قجر

 

این دو فــرقه عدو اسلام اند

دشمن مسلمین ونســـــل بشر

 

ای برادر نصیحتم بشنو

بنما زین دو فرقه بیش حذر

 

پیـــروان طــــریقــۀ تکفیر

همه ایشان کلاب نار وسقر

 

ای خدا ! دشمنان رسوا کن

 پرده از صورت همه بر در

مسلمین را تو خود حفاظت کن

از چنـــین فتنــۀ عظیم و خطر

 

این شهیدان  غرقه خون وطن

مغفـــرت می نما تو در محشر

 

یا الهی مقـــــام ایشان را

تو بلند دار وبیش بالاتر

 

صبر برما تو خود عنــایت کن

گر چه هستیم همیشه خون جگر

 

ای خدا ! جز درِ تو نیست دری

تو بما کن بلطف خویش نظر

 

این دعای « عزیز» را بپذیر

چون نمانده بمـــــا توان دگر

 

.پایان

——————————–

م – ع – عزیزی

روز چهار شنبه ساعت 08:40

 سی ام(30)  عقرب سال 1397 هجری شمسی

21-11-2018