آرشیف

2016-4-25

محمد عالم افتخار

در صد جنگ؛ پیروزی!!

«… آیا افغانستان؛ نجات یافت؟!»(1) عنوان گفتاری بود که پس از تشکیل «حکومت وحدت ملی» با پا درمیانی جان کری نماینده عالی سیاسی و دولتی ابرقدرت «ینگی دنیا» به اشتراک تیم های انتخاباتی آقایان دکتور غنی و دکتور عبدالله؛ از طرف این خادم کمترین شما؛ به دست نشر سپرده شد. آن گفتار هم فقط در رابطه با نوشتار تحلیلی پیشتر بنده؛ با فرنام «عمیق ترین راز های پشت پرده انتخابات و بحران انتخاباتی افغانستان» ضرورت یافته و موضوعیت پیدا کرده بود.
 به اقتضای مقطع معین تاکتیکی و وضعیت روحی ـ روانی مردمان افغانستان در آن؛ نسبت به این گشایش هرچند ظاهری "کار فروبسته" افغانستانی ها؛ «شادباش» عرض؛ ولی قید گردیده بود:
همه میدانیم که این بُن بست دهشتناک؛ ظاهراً توسط کارگزاران و مسئولان ملی!؛ ایجاد و تشدید گردید و نهایتاً با وساطت و پادرمیانی «خارجی ها» یعنی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا و مسئولان «یونما» و «آیساف» گره گشایی شد.