آرشیف

2016-2-2

afrotan

در شهر هرآنچه هست گیرند

چرا نگرید چشم وچرا ننالد تن ! (۱) آنگاه که جنازه های جوانان معصوم  میهن بخون آغشته افغانستان  را گرگانِ گرسنه وتشنه گانِ خون وثروت که دشمنان عدل وانسانیت اند بردروازه های شهرآویزان ساختند !  تا شهادت دهند که اهریمن سفاک چگونه خون جوانانی را دراوج جوانی و نشاط  بر سجاده زمین  ریختاند . باید شهادت دهند که  چگونه و به کدامین گناه جمجمه های  سرشان را  از تن جدا کردند . ؟

ادامه مطلب در اینجا