آرشیف

2017-8-3

رسول پویان

در سوگ هرات

هریوا غرق خون گردیده امروز
دل از سینه برون گردیده امروز

نشـسته بر پلاس غـم زن و مرد
ستم از حد فزون گردیده امروز

2/8/2017
 رسول پویان