آرشیف

2020-4-26

رفعت حسینی

در سر زمینِ بن بست

 
درهنگامهٔ فصلِ سایهٔ خنجر
آوای خِرد زندانیست.
 
[ ] [ ]
 
پرنده پَررا نمی شناسد
قحط سالی پروازاست.
 
[ ] [ ]
 
شاعران مداح
           ـ در فصلِ سایهء خنجر ـ
شب را می ستایند
سوگْ سرودی
         برای مردن باور
                       نمی سرایند .
 
[][]
 
درنامه های مبهمِ باد
خبری نیست ازبرگشتِ چراغ
وبشارت افسانه یی ازسرزمینی خیالیست.
 
دوهزاروبیست
آلمان
 
()()