آرشیف

2016-4-25

mazizi

در رثــــــای شهدای امـــــروز کابل

بشنو از کابل حکایت میکنند
عــــــدۀ ظلم جنـــایت میکنند

امنیت را ازوطن ببریده اند
مردم ما هر طرف غم دیده اند

مــــردمِ بیچـــارۀ بی روزگار
درد شان بگذشته از حدوشمار

آن یکی بر داغ او لاد است کور
دیگـــری از لقمـۀ نان است دور

آن یکی را خانه وجا برده اند
وان دگر را مال ودنیا برده اند

فقــــر وبیکاری وبیماری زیاد
اختطاف ودزدی وخواری زیاد

مشکل سرما وگرمــا همچنــان
بهرمردم قاتل است وجان ستان

هیچ کس رانیست راهی بر فرار
از شـــرارت هـــای دیو انتحار

خلق کابل باز در ماتــم نشست
از عملکرد گروه زشت وپست

سیل آب ویران نمود هر بوم ودر
باز اندر سیل خون شد غوطه ور

کشته ها در آتش دشمن کــباب
زخمیان افتاده هر سو بی حساب

مــــردمِ کابل مکرر داغدار
دیده ها خونین وباشد اشکبار

ای خــدا این مملکت بی یاور است
نه ورا مــرزونه باب ونه ودراست

خیل گرگ ِ وحش گشته حمله ور
چــون شبان از رمه باشد بی خبر

هر کجا مُلکی که بی سردار گشت
طعمــۀ هـر دشمـــن واغیـار گشت

یا الهی ! قلب مارا شاد کن
مردم مـــــارا زغم آزاد کن

تو مگردان پایمال دشمنان
مــــردم آزادۀ افغانســتان

ای« عزیزی»! بر شهیدان وطن
مرحمت خواه از جناب ذوالمنن

پایان
————————-
روز سه شنبه – ساعت 17:55
 2016-04-19
این سروده توسط استاد احمد جاوید عارفی  بشکل کلیپب ادیت وصداگذاری ودکلمه شده است

https://www.facebook.com/hmajan
https://www.facebook.com/meydanestid/?fref=ts