آرشیف

2019-1-2

mazizi

در رثای درگذشت برادر همسنگر ودوست داشتنی ام «نور احمد رجا »

این جهان دار ابتلا باشــــد
بهرهرکس ز هر کجا باشد
 
خط دنیا که دارد آغــــازی
عاقبت رو به انتهـــا باشـــد
 
هر نفس کـَش چشندۀ مرگ است
حی مطلق فقــــــط خـــدا باشـــد
 
ریسمــــان حیات انسانهــا
مثل یک رشتۀ جولا باشــد
 
کــَوس رحلت  به کاروان بشر
مثــــل یک نغمـــــۀ درا باشـد
 
همه رخت سفر ببر دارند
نه کسی را ازین اِبا باشـد
زین سفر هیچکس نه مستثناست
گــر شاهنشاه وگـر گــدا باشـــد
 
ای خــــدایا ! درین سفـرقرعـۀ
حال بنام « احمد رجا» باشــد
 
گرچه مرگ « رجا»بسی سنگین
بهــــر دوستان  واقــــربا باشــــد
 
جای این شیرمرد سنگر حق
خــالی  از جمع  آشنا باشـــد
 
ای خدا !  درد ما بسی افزون
صبر ما  لیک  بر قضا باشد
 
یا الهی  ! به آستـــان خودت
داد وفــــریاد بینـــوا باشــــد
 
نیم  شب هر دو دست ما بالا
سوی عـرش  تو کبریا باشد
 
ای خــــدایا ! تو مغفــرت فـرما
آن « رجا » را که یار ما باشد
 
یا الهی تو حشـــر کـــن اور ا
در همان صف که اولیاء باشد
 
چشم می پوش تو از گناه همه
از تو هـــــر حاجتی روا باشد
 
از « عزیزی» بدرگهت یارب
اندرین نیمـــه شب دعا باشـــد
 

پایان
—————————
روز سه شنبه  ساعت 03:30 بعد از نصف شب
یاز دهم جدی  سال 1397 هجری شمسی
مطابق به اول جنوری سال 2019 میلادی