آرشیف

2014-11-21

mazizi

در رثای دخت فرزانۀ افغان ،حافظ قرآن شهید قدسیه جان

درین وطن که شبیخون گرگ وکفـتار است
زعیم مُلـک بخواب است یا کــه بیدار است
 
درندگان که به جرئت به گله حمله برند
ندانم اینکه شبان مرده یا که بیمار است؟

زانفـجارِ بم وا انـتحـــــار و تیر وتفنگ
به هرطرف که ببینی توقتل وکشتاراست

زدرد وسوز بخــــون خفـتگان بی سروپا
دو چشم مردم ما اشکریز وخونبار است

پس از سیاهی شب می دمد طلوع شفق
ولی بـه مردم ما روز شان شب تار است
 
ز غـرب وشرق وطن سـیل انتحار وترور
روان به میهن ما همچو  شعلۀ  نار است
 
چو« قدسیه»که به هر سو نظر کنی بینی
شکار حملۀ خوکان وحش وخونخوار است
 
دلِ تمام زن ومـــــرد کــشورِ افغــــان
چوقلب مادرِ«قدسیه» خون وافگاراست
 
زشرق وغرب وشمال وجنوب،شیون خلق
بلــند بوده ، جهان همچنان خـــبردار است
 
تا سف است برآن پیـشوا ورهبر مُلک
که کان ننگ وخجالت ومنبعِ عار است
 
امیر میــهن اگــر اهـــل دین وایمان است
برای مملکت و خلق خویش غمخوار است
 
به سرنوشت وطن سال خوش نمی بینم
که هــرچه می گذرد، بد وبد تراز پار اس
نمیتوان زهـُجوم وحـــوش ودام پرهیز
بهرچمن که نه اوراحصار ودیواراست
 
زرهـزنان طریق در امان نخواهد بود
هرآن،قافله ، گربی سروجلودار است
 
زجان ومال بباید که شُست مـردمِ دِه
اگربه قریه مَلِک، یار دزد وطراراست

  حکومتی که اساسش به عدل وقسظ نبود
 به خلق ومــــردم بیچاره ظلم بسیار است 

 از آن نظام نباید امــید داشت زیاد
  که در دفاتر آن دزد ورذل بد کاراست    

برای قطع ید عاملان شر وفساد
امـید مردم ما برخدای قهـّار است

خدا ! «عـزیز» بدارآن زعیم کشورما
که خادم وطن ونوکــرِوطن دار است

پایان
**************************
محمد عزیز ( عزیزی)  
روزچهارشنبه – ساعت 18:35
28 غقرب سال 1393 هجری شمسی
مطابق به 26 محرام الحرام سال 1436 هجری قمری
برابر به : 2014-11-19