آرشیف

2015-3-27

mazizi

در رثای خواهر شهید فرخنده که قربانی جهل وخرافه گردید

خواهرِ ما بنام فرخنده
با سجايايِ نيك زيبنده
 
دورازكفر وشرك وراه ونفاق
ضد شيطان از خــدا رانـــده
 
اهل دين وحجاب واهل نماز
هـم كلام خـــداي خواننده
 
اودر آسمــــانِ كابلِ زيبـــا
همجو خورشيد پاك تابندهِ
 
در مصاف خرافه وبدعت
مثل فانوس وبرق رخشنده
 
خيل جاهل بحكـــم يك شيطان
حمله ورشـد بر او چو دَرّنده
 
آن فرشته بدست لشكر جهل
تنِ او شـــد بخـــون آگـنـــده
 
عاقـبت پاره هـاي پاك تنش
زدند آتش  به تیل سوزنده
 
با تاسف كه خيل وحش دوپا
بر چنين صحنـه بود بيننـده
 
زآدميت نبود ســراغ آنجا
يا ز انسان خوب جنبنـده
 
لشکری از پوليس آنجا بود
خود نظاره گــر و پــراكنده
 
مرده بود رحم وعاطفه ,وجدان
از تمام کسی کـــه بــود زنده
 
چونكه شيطان بديد اين صحنه
او به اردوي جهل كرد خنــده
 
اي خــدا ! لشكـــرِ شيـــاطين را
مي نمــا ! اين زمان تو شرمنده
 
بسته شد بر «عــزيز » را ه گلو

معـــذرت خواهم از تو خواننده

بايان
*****************
روز سه شنبه ساعت 14:20
چهارم حمل سال 1394 هجری شمسی

 میلادی24-03-2015برابر به :