آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

در رثای استاد محی الــَـدین خان مُحبـٌـت

 

ســفــــر ســوی بـقـــا کـــردی مـحـبــت
و د ا ع با مـا ســو ا کـــردی مـحـبــت

بـرای دعـــوت حــق جـا ن و د ل ر ا
فـــــد ای مــــــد عــــا کـــردی مـحــبــت

یـکـا یک د یـن و فـرض مـیـهــنــت ر ا
ز صــــد ق د ل ا د ا کـــردی مـحـبــت

بـه گـو شــت تا نــد ا ی رحـلـــت آ مـــد
بـه د نـیـــا پــشــت پـا کـــردی مـحـبــت

یه مـیـثـا ق ا لـســت و حـکـــم تــقــد یــر
به عــهـــد خـود وفــا کـــردی مـحـبــت

یــقــیــن بـر حـسـب امــر ذ ا ت بـیـچــو ن
و د ا ع بـا ا قــــر بـا کـــردی مـحـبــت

ز بــعــــد ر حـلـــتــت یــا را ن خــود را
چـسـان تـنـهـــا ر هــا کــردی مـحـبــت ؟

بـه ا خـــلا ق و ا د ب ای مـــرد نـا مــی
د لــت شــا د ا ز حــیــا کـــردی مـحـبــت

بـه فـــرزنــدا ن با ا حــسـا س و هــو شــت
تـو خــلــق خـوش عــطـــا کـــردی مـحــبــت

ز فــضــــل وشــفــقـــت د ا د ا ر بـیــچــون
د لـــت شـا د ا ز ثــنــا کـــردی مـحــبـــت

گــــرا مــی و عــزیـــز و نــیــکـــنـــا مــی
ا خـــوت ر ا بــنــــا کــــردی مـحـــبــت

بـه فــردوس بـریــنـــت جــای بــا شــــد
ز بــس صــد ق و صــفـا کــردی مـحــبــت

 
 
استاد فضل الحق فضل 
چـغــچـــران دیار فـیــروز کــو ه غــور اســد ســا ل 1392 هـجـری شـمـســی
ا یــن پا رچـه بـه مـنـا سـبـت وفـا ت نا به هـنـگـا م هـمـصـنـفــی دورۀ مـکــتـب و هــم مـسـلـک عــزیــز و هـمــسـایـۀ نـیــکــو خـصـا لــم مـحــتـرم مـرحـوم اسـتـا د محـی ا لـــد یـن خا ن مـحـبــت فـرزند مـحـمـد ا یـا ز سکـنـا پـذ یر دره های رویا یــی زیـبـای غـوک وکــمــنـج ولـسـوا