آرشیف

2014-12-27

نجيب الله صبا

در رابطه به بحث های جاری درسایت!

 

دوستان عزیز به امید سربلندی وسرفرازی شما عزیزان خواستم  چند نکته ای راجع به بحث های موجود در پیرامون  گفته های دوستان بنویسم.
اول اینکه اگربعضی ازشما به یاد داشته باشید روزهای قبل در رابطه به مشکلات جاری در غور چیزهای نوشتم وچند سوال را باشما عزیزان درمیان گذاشتم ،ولی تعدادبیشتر از دوستان درپاسخ  نوشته کردند که بعضی ها گفتند که مشکل از خود ماست، بعضی گفتند درگذشته چه کاری شده ؟ازین قبیل چون وچراهای دیگر ولی به جزاز آقای اویانی کسی چیزی در رابطه ننوشتند. واگرهم نوشتن ازمن سوالاتی را جویاشدند، بازهم درمجموع میخواهم این را بگویم که بیش از (60) ملیارد دالر تا کنون درکشور مصرف شده ولی درغور ازهر لحاظ که سنجیده شود ومقایسه شود کاری چشم گیری حتی برابریک ولسوالی بعضی ولایات صورت نگرفته یعنی نیازهای اساسی وبنیادی مردم تاکنون پابرجاست ،جوانان ما مشکلات بسیار زیادی درهرعرصه دارند، دهاقین ودیگر اقشار جامعه نیز با مشکلات بزرگ دست به گریبان اند . دررابطه به سوالات بعضی دوستان بگویم که والی های گذشته هریک وابسته به یک حزب ویا گروی خاصی بودند وبه فکرخود بودند،ازهمین سبب ازحمایت مردم برخوردار نبودند یعنی نصیب مردم غور نبوده که یک شخص با احساس وبا همت ودل سوز درآن حکمروائی کند.دررابطه به میدان هوائی وجمنازیوم بگویم که قبل از والی کنونی قرارداد شده بود که کارش شروع شدو اما در رابطه به والی جدید اعتراض بنده اینست که درطی همین مدت کوتاه که والی صاحب متصدی ولایت غور شده ارقام  بی نظمی وخود سری ها بسیار بلند رفته وده ها مورد قتل صورت گرفته که نهایت جای نگرانی است .به نظر من باید والی از تفرقه اندازی ها خود داری کند وهمگام وهمنوا بامردم غورحرکت کند ومردم غور را به همدلی وبرادری دعوت کند، تا باشد که ما درآینده توانائی وقدرت دفاع از حقوق خود را داشته باشیم ، من مطمئن هستم که اگر والی بخواهد وبا وکیل صاحب های که درخواب هستند اینها باهم کنارآیند وتحمل برتری های یکدیگر را داشته باشند وبا تمام وجود کار کنند و دست به دست هم بدهند به یک قدرت بزرگ در کشور تبدیل خواهند شد که با بهترین وجه با مردم خدمت خواهند کرد،به جان یکدیگرافتادن وخودستیزی هرگز به سود هیچ یک نخواهدبود اگربه نفع شخصی تان هم باشد درین میان مردم بیچاره وبی دفاع میسوزد، غوراز نظر جغرافیائی هیچ کمی به عنوان مثال  از پنجشیرکه قبلا ولسوالی بود ندارد، ولی یگانه کمی که دارد مسئولین و قومندانان محلی دنباله رو دارد که باهم اتحاد واتفاق ندارند .
دوم اینکه من کوچکتر از آنم که چیزی به شما عزیزان بگویم بازهم بحیث یک برادر کوچک وناچیز شما یگانه خواهش ،تمنا وآرزوی من از جوانان عزیز ما اینست که مسیر وخط خود را از اشخاص کهنه فکر متعصب ودنباله رو جدا کنند،تارهای همدلی ،صمیت وبرادری را با یکدیگر گیره بزنند وگیره های نفرت ،کینه وکدورت را باهم از بین ببرند،چشم وامید بیوه زن،یتیم وپا برهنه این دیار به بازو های پر توا شما جوانان  دوخته است، یگانه راه  نجات ازین بد بختی وسردرگمی آنچه من یافتم اتحاد وهمدلی جوانان می باشد وبس.
سوم اینکه خواهش وتقاضای من از والی صاحب اینست که غور عزیز دیگر توان بد بختی ،جفا وستم  را ندارد .یعنی دیگر هیچ مادری توان اشک ریختن وماتم را ندارد بدون اینکه شماشروع بکنید مشکلات مردم این دیار کم نیست.
وهم وکیل صاحب های محترم شما نیز ازخواب بیدارشوید وکمی احساس مسئولیت کنید از حقوق مردم بی دفای غور دفاع کنید . باور بکنید که با وجود موجودیت صدها رسانه درکشور من تاهنوز هیچ صدای از هیچ کدام از وکیل های غور نشنیدم نمیدانم که آیا شما زندانی هستید ویا کدام مشکل دیگر دارید؟ ویاهم مردم غور هیچ مشکلی ندارند؟ویا شما گنگ هستید؟ ویا شما هیچ احساسی ندارید؟ وسوالاتی زیادی ازین قبیل همیشه در ذهنم خطور میکندهیچ کسی نیست که به من جواب قانع کننده بدهد.
 
با احترام
نجیب الله صبا