آرشیف

2020-12-15

دوکتور ص. سعیدي

در دامهاى اى اس اى!

تمرکز بر مسايل سرحدى و تقويت سرحدات به وسايل مدرن که مشاوريت امنيتى ملى رئيس جمهور داکتر محمد اشرف غنى از آن اخيراً خبر ميدهد، به يقين افتادن در دام است که پاکستان  آنرا استادانه  و موفق مديريت ميکند! داميکه اساس آن در مذاکرات دوجانبهء رئيس جمهور زردارى و رئيس جمهور حامد کرزى  تحت قيموميت صدر اعظم انګلستان سالها قبل درلندن تحت نام  باردر منجمنت کميتى ګذاشته شد. قرار معلومات دست اول جناب حامد کرزى در وقت شان حتى بعد نشست شان زمانيکه در همان وقت در لندن بود به نسبت درک عمق مسأله و ممکن نقش ملى جنرال شېر محمد لوى درستيز وقت از برداشتن قدم عملى درين عرثه ابا ورزيدند. 
مسأله باريکى هاى خود را دارد و دارد که پاکستان سرحدات خود را با تهديد طالب و تروريزم، قدم به قدم باقناعت دادن امريکا، ولى کامياب، عملى ميکند.
آيا داکتر حمدالله محب توضيح کرده ميتواند که ادارهء شان کدام سرحدات را با پاکستان با وسايل و تخنيک مدرن مجهز ميسازند؟
تکميل 83% سيم خاردار و دروازه هاى پاکستانى در بيشتر از 2640 کيلو متر خط بين افغانستان و پاکستان امروز،  در خاک افغانستان  هيچ ربطى به امنيت و خط فرضى ديورنډ لاين ندارد. ادبيات در امتداد خط ديورند، ادبيات خط و دشمنانه اند. 
از صدها تجربه يکى که سال ګذشته ترور و دهشت در ميدان هوايى قندهار توسط تروريستهاى اجرا شد که در لباس کارګران تعميراتى به ميدان قندهار داخل شده بودند و سلاح براى شان از داخل ميدان تهيه شده بود. 
در عصر حاضر ورود تروريستان مانند جنګ جبهه اى با سلاح و مهمات و تانک و توپ صورت نمى ګيرد که اين خط کشى هاى  پاکستان در داخل افغانستان  مانع آن شود. پاکستان به مصارف متحدين خارجى افغانستان با ګلوله بارى هاى، ظالمانه مردمان اين مناطق را متوارى ساختند، حکومت افغانى سکوت کرد، جنرال رازق ها از راه پس ساخته شدند و اينک طزر استدلال تقويت سرحدات قدم به قدم در حال عملى شدن است. بلى اين طرز استدلال ميتواند امريکا و عدهء از تيورسن هاى عقب ميز و بى خبر ازتأريخ و جفرافيا را فريب بدهد اما واقعيت و راه حل درست چنين نيست. اين در سلسله اى دامهاى اند که بازيګران سخت قوى پاکستانى  براى فريب کودکان به کار برده و در عقب به سطح فهم و درک نظامى و امنيتى شان تمسخر دارند. 
همانګونه که بعضى اعضاى  تيم مذاکره چى طالب  تمسخرکنان در نشست هاى شخصى ميګويند، که ما عمداً براى تيم اعزامى از کابل  بعضى اصطلاحات را بکار ميبريم و به کار ميګيريم  که جانب تيم مذاکره چى از کابل  پريشان پريشان به اطاقهاى خود شتابزده رفته تا مفهوم اصطلاحات و لغات به کار بردهء ما را در قاموسها بيابند. 
وضعيت ازين قرار است. 
الهى به حال اين ملت رحم کن!