آرشیف

2014-12-30

راشد انصاری

در حد شرعی

 

می خوام ماشین دربس ات بشم من
تو این پرونده پیوس ات بشم من

تو رو می خوام ، ولی در حد شرعی
فدای تا مچ ِ دس ات بشم من!

راشد انصاری

ایران